Chia sẻ

《 trung y hoá khí luận 》 tinh tuyển

Tranh thuỷ mặc tri âm 7 2 0 17- 0 2- 0 7
Một , trung y khí của khái niệm
1 khí khái niệm bắt nguồn từ cổ đại triết học , khí là vạn vật bắt đầu sinh phù nguồn gốc , thế giới vạn vật đều do nguyên khí hình thành . Khí là vật chất của từ đồng nghĩa . Nguyên khí tức nguyên âm nguyên dương khí độ , âm dương nhị khí .
2 , thân người khí độ là nhiều loại hoạt tính vật chất của gọi chung , không phải nhỏ nhất đơn nhất của vật chất hạt .
3 , "Hữu hình" tinh huyết nước bọt vân vân âm khí là vật chất , "Vô hình" động khí cùng thiếu hỏa chi khí vân vân dương khí cũng là vật chất .
4 , công năng hoặc năng lượng bản chất cũng là vật chất , công năng là cơ thể con người hoạt tính vật chất tồn tại của thể hiện , năng lượng là vật chất tồn tại của một loại trạng thái cùng phương thức .

Hai , trung y khí của phân loại
(1) bình chú tính chất phân
1 , chánh khí ---- thuộc nghĩa rộng khí độ , thường gọi tắt là khí .
1 , 1 , âm khí ---- tinh huyết nước bọt khí độ . Bọn chúng vốn có nhu nuôi , mát nhuận tác dụng , chủ giảm , nhập , liễm , hợp , nạp , tĩnh , giấu , lặn vân vân tác dụng .
1 , 2 , dương khí ---- động khí ( nghĩa hẹp khí độ , cũng tên gọi tắt gọi khí ) , thiếu hỏa chi khí . Bọn chúng vốn có thôi động , ấm áp tác dụng , chủ thăng , xuất , tán , mở, tuyên , động , hóa vân vân tác dụng .
2 , tà khí ---- sáu dâm , trệ khí , nghịch khí , máu ứ , đàm uống vân vân.
( 2 ) bình chú "Vị trí" phân
Tạng phủ khí độ , kinh lạc khí độ , tam tiêu khí độ , Quan khiếu khí độ các loại, bọn chúng riêng phần mình từ chỗ "Vị trí" của âm dương khí độ tạo thành . Ba , trung y hoá khí
Trung y hoá khí của định nghĩa: hoá khí là âm dương khí vận đi , hóa sinh , ấm áp mát nhuận vân vân công năng cùng với đối tà khí phát sinh phản ứng vân vân tác dụng cao độ khái quát . Này là nghĩa rộng của âm dương hoá khí . Nghĩa hẹp của hoá khí thì chỉ chỉ dương khí hoá khí .
Hoá khí tác dụng phương thức:
1 , âm điệu trôi chảy khí cơ —— lên xuống , xuất nhập , liễm tán , khép mở , nạp tuyên , động tĩnh , giấu hóa các loại, khí cơ cùng lợi nhuận là thường .
2 , ấm hóa cùng mát nhuận .
3 , âm dương hỗ cây , âm dương tương tế , sinh sôi không ngừng .
4 , âm bình dương bí mật , chống lại tà khí .
Bốn , hoá khí luận biện chứng chương trình trình tự quy phạm
Hoá khí luận biện chứng chính là chánh khí nhẹ hoặc cùng tà khí thật biện chứng . Nó có thể thống lĩnh trung y toàn bộ biện chứng , khiến các loại biện chứng phương pháp đạt được thống nhất .
Hoá khí luận biện chứng chương trình trình tự quy phạm như sau:
1 , bệnh kiểm chứng là chánh khí nhẹ hoặc cùng tà khí thật?
Chánh khí hư giả thuần âm nhẹ , dương nhẹ , khí hư ( động khí nhẹ ) , máu nhẹ ( huyết khí nhẹ ) , tinh ít, doanh nhẹ , nước miếng mệt?
Tà khí thực giả thuộc gió, hàn , nóng ( hỏa , ấm , nóng , khô , lệ khí ) , thủy ẩm ướt , đàm uống , máu ứ , trệ khí , nghịch khí? Tà khí đến từ ngoại cảm hoặc bên trong sinh , hoặc trong ngoài hợp tà?
2 , hư thực ở nơi nào? Tại trong ngoài , tại sáu kinh , tại doanh vệ , tại tam tiêu , tại kinh lạc , tại tạng phủ hoặc tại cái nào đó cục bộ .
3 , chánh khí cùng tà khí của thắng bại và thật giả , chánh tà cả hai ai mạnh ai yếu , gì nhiều hà thiếu? Phương nào là chủ yếu? Hư thực ai thiệt ai giả , cái nào là bản chất đấy, là "Đến hư hữu chín chờ ", hay là "Đại thật có luy trạng" ?
Bất luận bệnh kiểm chứng , chỉ phải dựa theo kể trên ba cái chương trình trình tự , tiến hành biện chứng phân tích , từng cái làm ra trả lời , nhất định có thể đạt được toàn diện hoàn chỉnh chính xác biện chứng kiểm chứng hình . Từ thượng có thể thấy được , hư thực mới là biện chứng chân chính là tổng cương , Trung y tất cả biện chứng cũng không có bên ngoài là tức hóa luận biện chứng .
Năm , trung y trị liệu sơ lược tiểu sử
"Hao hết có dư , tu bổ nó không đủ ", "Thực giả tả của , hư giả tu bổ của ", đây chính là tả nó tà khí của thật , tu bổ nó chánh khí của nhẹ , khiến cho chân khí được an , tà khí tiêu vong , từ đó khiến âm dương mất cân đối quay về bình hoành , âm bình dương bí mật , hoá khí cùng lợi nhuận , khôi phục khỏe mạnh .
Trương cảnh nhạc xưng tả nó tà khí , an nó chánh khí của hết thảy cách chữa đều là "Điều khí ", hắn nói: "Phàm khí không hề chính , đều là kém điều hòa , như tà khí tại biểu hiện , tán tức âm điệu vậy; tà khí ở đâu , đi tức âm điệu vậy; thật tà ủng trệ , tả tức âm điệu vậy; nhẹ luy mệt mỏi , tu bổ tức âm điệu cũng . Từ là suy luận tương tự , thì phàm hàn của , nóng của , ấm của , rõ ràng của , thăng của , giảm hắn. . . Chính nhân chính của , giả nhân trái lại , tất rõ ràng tất tịnh , các an nó khí , thì không bệnh chưa trừ diệt , là đều là điều khí to lớn pháp vậy" . Tóm lại lâm sàng thi chữa của cơ bản pháp tắc , chính là tả nó tà khí của thật , tu bổ nó chánh khí của nhẹ vân vân điều khí chi pháp , đây chính là trung y hoá khí luận của trị liệu sơ lược tiểu sử .

Sáu , kết luận
Trung y sinh lý ở chỗ , hoá khí cùng lợi nhuận , âm bình dương bí mật . Bệnh lý ở chỗ , hoá khí bất hoà , âm dương không hòa hợp . Biện chứng ở chỗ chánh khí nhẹ hoặc cùng tà khí thật . Chữa thì tại tại "Điều khí ", tả nó tà khí của thật , tu bổ nó chánh khí của nhẹ , khiến cho chân khí được an , tà khí tiêu vong , từ đó khiến âm dương mất cân đối , quay về bình hoành , âm bình dương bí mật , hoá khí cùng lợi nhuận .
Bởi vậy có thể kết luận: trung y lý luận hệ thống là luận thuật 【 chánh khí cùng tà khí tranh chấp của nghĩa rộng âm dương hoá khí luận ] , đây là trung y lý luận của bản chất trọng tâm .

  Bổn trạm là cung cấp cá nhân kiến thức quản lý internet tồn trữ không gian , tất cả nội dung đều từ người sử dụng tuyên bố , không có nghĩa là bổn trạm quan điểm . Xin chú ý phân biệt trong nội dung của phương thức liên lạc , hướng dẫn mua sắm vân vân tin tức , để phòng lừa gạt . Như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung , xin điểm kíchMột kiện báo cáo .
  Chuyển giấu Full screen Đóng dấu Chia sẻ Tặng hoa (0)

  0Điều bình luận

  Phát biểu

  Xin tuân thủ người sử dụngBình luận công ước

  Tương tự luận án Càng nhiều

  p