Chia sẻ

Trung y " Ngũ vận Lục khí ", kết quả giảng của là cái gì !

Hành thiên hạ thư phòng 2 0 22- 0 9-23


Chúng ta thường nói "Vận khí tốt ", hoặc "Vận khí không tốt ", như vậy vận khí là cái gì đây? Đoán chừng có rất ít người năng lực đáp của đi lên . Vận khí mà nói , dậy sớm nhất bắt nguồn từ 《 hoàng đế nội kinh 》 bên trong của vận khí bảy thiên ( theo thứ tự là: thiên nguyên kỷ đại luận , ngũ hành kỷ đại luận , sáu vi chỉ đại luận , khí giao biến đại luận , ngũ thường chính đại luận , sáu nguyên luật hành chính đại luận , chân thật phải lớn luận . )

《 khí giao biến đại luận 》 nói: "Tuế vận quá mức , thì vận tinh bắc càng; vận khí tương đắc , thì mỗi bên đi lấy nói." Lại 《 sáu nguyên chính kỷ đại luận 》 nói: "Tiên chi phí nó hóa nguồn gốc , ức nó vận khí , đở nó không sao...nổi , vô khiến bạo qua mà sinh nó tật ." Vận khí , cũng gọi là Ngũ vận Lục khí , là trong trung y tiến hành bệnh tình dự đoán cùng trị liệu của một cái trọng yếu lý luận .

Tại sao năm vận?Tại sao sáu khí?

图片

Thượng đồ:《 xưa nay nghe nói vận khí luận áo 》 Ngũ vận Lục khí xu yếu đồ

Năm vận lấy kỷ niên của thiên can lấy tư cách suy diễn công cụ , suy tính ra năm đó của tuế vận , chủ vận , vận chuyển hành khách .

Hàng năm chia làm 5:00 , 5:00 đều có mộc hỏa thổ kim thủy năm vận quản lý , mười năm một vòng kỳ . Sáu khí lấy kỷ niên của mười hai địa chi là suy diễn công cụ , suy tính ra năm đó của chủ khí cùng khách khí . Hàng năm chia làm lục thời , đều có gió mộc , quân hỏa , cùng nhau hỏa , ẩm ướt thổ , khô kim , hàn thủy sáu khí quản lý , mười hai năm làm một chu kỳ .

Vận khí trên dưới tương lâm , thì sinh sinh ba mươi năm một kỷ , sáu mươi năm một tuần của đức trị chánh lệnh biến hóa . ( khúc Lê Mẫn 《 trung y cùng truyền thống văn hóa 》 )

图片

Thượng đồ: 《 xưa nay nghe nói vận khí luận áo 》 thập can bắt đầu vận chuyển quyết

Năm vận là căn cứ thiên can đến suy tính đấy, thiên can có Giáp, Ất, Bính, Đinh , mậu , kỷ , Canh, Tân, Nhâm, Quý . Nếu như dựa theo thiên can bản thân của thuộc tính tới nói , giáp ất là phương đông mộc , bính đinh là nam phương hỏa , mậu kỉ là trung ương thổ , canh tân là thuộc hướng tây kim , Nhâm Quý là bắc phương thủy .

Theo bắc tống lưu ôn thư của 《 xưa nay nghe nói vận khí luận áo 》 của ghi chép , năm vận của suy tính là căn cứ thập can hợp hóa đến đấy, thập can hợp hóa năm vận theo thứ tự là: giáp kỷ hóa thổ , ất canh hóa kim , bính tân hóa thủy , đinh nhâm hóa mộc , mậu quý hóa hỏa .

Cho nên năm vận của suy tính , phùng giáp thiên can năm , không phải mộc khí tư lệnh , mà là dáng vẻ quê mùa tư lệnh . Trong đó lại phân âm dương , giáp bính mậu canh nhâm là dương; ất đinh kỷ tân quý là âm . Dương là quá mức , âm vì không đủ . Tỉ như giáp kỷ hóa thổ , phùng giáp năm là dáng vẻ quê mùa quá mức , kỷ năm là dáng vẻ quê mùa không đủ .

图片

Thượng đồ: 《 xưa nay nghe nói vận khí luận áo 》 thập nhị chi điều khiển thiên quyết

Sáu vận thì là căn cứ địa chi đến suy tính . Địa chi có 12 cái , theo thứ tự là: tý, sửu , dần , mão, thần , tị, ngọ , mùi, thân , dậu , tuất , hợi . Ngay tại chỗ chi bản thân của thuộc tính tới nói , hợi tử là thủy , dần mão là mộc , tị ngọ làm lửa, thân dậu mùi kim , thìn tuất sửu mùi là thổ . Nhưng mà trong trung y sáu khí của suy tính nhưng không phải như vậy .

Xưa nay nghe nói vận khí luận áo 》 bên trong có một "Thập nhị chi điều khiển thiên quyết ", căn cứ pháp quyết này giảng thuật là: tị hợi của năm , quyết âm gió mộc điều khiển thiên; tí ngọ của năm , thiếu âm quân hỏa điều khiển thiên; sửu mùi của năm , quá ẩm thấp thổ ty thiên; dần thân của năm , thiểu dương cùng nhau hỏa điều khiển thiên; mão dậu của năm , dương minh khô kim điều khiển thiên; thìn tuất của năm , thái dương hàn thủy điều khiển thiên .

Sáu khí chia làm chủ khí cùng khách khí

Biên tập mới kinh lạc .

图片

Biên tập mới kinh lạc .

Sáu khí lại phân làm chủ khí cùng khách khí , khúc Lê Mẫn 《 trung y cùng truyền thống văn hóa 》 của giới thiệu:"Chủ khí biến hóa là tức chờ biến hóa của thường lệnh, một năm chia làm sáu cái giai đoạn . Theo thứ tự là quyết âm gió mộc , thiếu âm quân hỏa , thiểu dương cùng nhau hỏa , quá ẩm thấp thổ , dương minh khô kim , thái dương hàn thủy , mỗi năm như thế , không theo năm địa chi đích bất đồng mà thay đổi , địa khí đối lập đứng im đặc tính của biểu hiện ."

Một mạch quản hai tháng , nhưng mà tại đây của hai tháng không phải âm lịch của tháng giêng , tháng hai , mà là dương lịch . Nói cách khác một khí độ quyết âm gió mộc chủ đại hàn , lập xuân , nước mưa , kinh trập bốn cái tiết khí; hai khí độ thiếu âm quân người gây nên hoả hoạn xuân phân , thanh minh , cốc vũ , lập hạ; ba khí độ thiểu dương cùng nhau người gây nên hoả hoạn tiểu mãn , tiết mang chủng , hạ chí , tiểu thử; bốn khí độ quá ẩm thấp thổ chủ đại thử , lập thu , tiết xử thử , bạch lộ; năm khí độ dương minh khô kim chủ thu phân , hàn lộ , tiết sương giáng , lập đông; sáu khí độ thái dương hàn thủy ông chủ nhỏ tuyết , tuyết lớn , đông chí , tiểu hàn .

Còn có điều vị khách khí nhân , khúc Lê Mẫn nói: "Là thiên dương khí độ bản thân của thịnh suy biến hóa , cũng chính là tam âm tam dương khí độ .Khách khí cũng chia là sáu bước , nhưng cùng chủ khí thứ tự bất đồng , là tiên âm hậu dương , theo thứ tự là một âm quyết âm gió mộc , hai âm thiếu âm quân hỏa , tam âm quá ẩm thấp thổ , một dương thiểu dương cùng nhau hỏa , hai dương dương rõ ràng khô kim , tam dương thái dương hàn thủy . Trong đó quan trọng nhất là thứ ba khí cùng thứ sáu khí , thứ ba bố trí khách khí gọi là điều khiển thiên, chủ một năm ở trong hơn nửa năm tổng thành tựu; bước thứ sáu khách khí gọi là tại suối , chủ sáu tháng cuối năm tổng thành tựu ."

Tỉ như nói gặp tị hợi của năm , quyết âm gió mộc điều khiển thiên . Cũng chính là một năm này của bước đầu tiên khí phải là dương minh khô kim , bước thứ hai khí là thái dương hàn thủy , bước thứ ba khí là quyết âm gió mộc , bước thứ tư khí thì thiếu âm quân hỏa , bước thứ năm khí là quá ẩm thấp thổ , bước thứ sáu khí là thiếu dương cùng nhau hỏa . Chúng ta cũng liền nói một năm này là quyết âm gió mộc điều khiển thiên, thiếu âm cùng nhau hỏa tại suối . So hiện nay năm năm giáp ngọ , ngọ năm là thiếu âm quân hỏa điều khiển thiên .Bước đầu tiên khí phải là thái dương hàn thủy , bước thứ hai khí là quyết âm gió mộc , bước thứ ba khí là thiếu âm quân hỏa , bước thứ tư khí là quá ẩm thấp thổ , bước thứ năm khí là thiếu dương cùng nhau hỏa , bước thứ sáu khí là dương minh khô kim . Chúng ta liền nói năm nay là thiếu âm quân hỏa điều khiển thiên, dương minh khô hiện tại suối .

Ngũ vận Lục khí cùng tật bệnh liên quan

图片

Năm vận có thể nói đối ứng ngũ tạng , cùng Trung y giấu tượng học thuyết quan hệ mật thiết . Tỉ như nói dáng vẻ quê mùa quá mức , thì tổn thương thủy , là dễ dàng có thận hoặc tính khí phương diện của tật bệnh .

Thổ vận bằng không , tức là mộc khí khắc , thì dễ dàng phát sinh gan hoặc tính khí của tật bệnh . Sáu khí thì đối ứng bên ngoài của "Sáu dâm" khí độ , cũng chính là trung y nói tới của phong hàn nóng ẩm ướt khô hỏa .

Tỉ như thiểu dương cùng nhau hỏa là bệnh , thì miệng đau khổ uống cạn hoa mắt , ngủ không được , dễ dàng kích động . Hiện đại tật bệnh thí dụ như viêm túi mật chứng , chân khía cạnh đau đớn vân vân. Thiếu âm quân hỏa là bệnh , thì là trái tim của vấn đề , dễ dàng xuất hiện tâm não mạch máu tật bệnh . Quyết âm tập tục là bệnh , thì dễ dàng phát sinh gan , trúng gió loại của tật bệnh .

Vận khí học thuyết cùng tật bệnh suy tính

图片

Biên tập mới kinh lạc .

Vận khí học thuyết còn có một tật bệnh khỏi hẳn suy tính , chính là một ít tật bệnh tại nào đó vị khí vận bên trong dễ dàng khỏi hẳn . Điểm ấy cùng bệnh thương hàn bệnh bên trong nói tới của tật bệnh muốn hiểu thời điểm là giống nhau , như thái dương của bệnh , muốn hiểu thời điểm là tị ngọ mùi ba canh giờ; thiểu dương bệnh muốn hiểu thời điểm là dần mão thìn ba canh giờ . Cũng là căn cứ thái dương của vận động dẫn đến trên Địa Cầu dương khí biến hóa , cùng này biến hóa đối với thân thể con người tự thân cơ năng ảnh hưởng đến suy đoán . Cũng coi là vận khí nói một khía cạnh .

图片

Thượng đồ: trịnh khâm an 《 y pháp linh hoạt khéo léo 》 một mạch chia làm sáu khí đồ

Biên tập mới kinh lạc .

Vận khí học thuyết tương đối phức tạp , bên trong còn có chủ khí khách khí gia tăng lâm , sinh ra một chút sinh khắc chế hóa .Ở chỗ này liền bất quá nhiều của triển khai . Hậu thế y gia đối với 《 hoàng đế nội kinh 》 bên trong của vận khí học thuyết , cũng làm rất nhiều bổ sung cùng phát huy .Cũng là nước ta cổ nhân căn cứ lâu dài xem xét , cho ra quý giá của quy luật . Vạch ra thiên nhiên của quy luật vận hành , cùng tự nhiên khí hậu biến hóa đối với nhân loại khỏe mạnh ảnh hưởng . Đối với tật bệnh của dự đoán cùng trị liệu , có một chút của giá trị tham khảo .

Tỉ như 《 xưa nay nghe nói vận khí luận áo 》 bên trong liền giảng đến , sửu mùi của năm , thiếu âm quân hỏa đắc vị , nguyên nhân thiên hạ có ôn dịch phổ biến . Phi điển hình viêm phổi SARS của phổ biến là 2 0 0 3 năm , cũng chính là âm lịch quý mùi năm . H 1 nhiều7 cảm cúm của phổ biến thì là năm dương lịch 2 0 0 9 năm , âm lịch năm kỷ sửu . Mà năm 1643 của quý mùi năm , theo 《 minh sử 》 ghi chép: "Tự tháng hai đến tháng chín , kinh sư đại dịch , truyền nhiễm quá mức kịch ." Mới kinh lạc công chúng hào nhắc nhở trung y học giả khúc Lê Mẫn 《 trung y cùng truyền thống văn hóa 》 vạch , thế giới phổ biến cảm mạo của phổ biến cùng lỗ đen vận động quan hệ , đã được đến chứng thực cùng giải thích . Hoắc loạn của phổ biến thì cùng đại khí của độ ẩm tuyệt đối có quan hệ .Ngũ vận Lục khí học thuyết , có thể nói là sớm nhất - ý thức đến thiên thể vận động , khí hậu , vật tượng đối với thân thể con người khỏe mạnh ảnh hưởng học vấn , nguyên nhân năm gần đây cũng càng phát ra nhận được giới khoa học coi trọng .

Không thể câu nệ tại vận khí học thuyết

图片

Nhưng mà tại thực tế quá trình trị liệu ở bên trong, lại không thể câu nệ tại vận khí mà nói . Tỉ như "Năm 1956 là âm lịch bính thân năm , một năm này khí vận là thiểu dương cùng nhau hỏa điều khiển thiên, ba khí độ của chủ khí , khách khí cũng là thiểu dương cùng nhau hỏa , đã dẫn phát bệnh viêm não b của phổ biến . Danh y bồ phụ tuần căn cứ cùng năm bắc kinh khí hậu thiên ẩm ướt của đặc điểm , dụng bạch hổ Tôn-ga dụng khư ẩm ướt thuốc , hiệu quả trị liệu đạt tới chín mươi phần trăm ." Ở chỗ này , bồ phụ tuần tiên sinh chế vuông đã tham khảo Ngũ vận Lục khí , cũng cân nhắc đến lúc ấy bắc kinh địa khu thực tế tình trạng khí hậu .

Từ đại xuân 《 y học nguồn gốc luận điều khiển thiên vận khí luận 》 nói:"Cái đó cái gọi là điều khiển thiên vận khí giả , coi là gì khí điều khiển thiên, thì là năm dân lúc bệnh gì . Nếu quyết âm điều khiển thiên, tập tục chủ của , thì là năm của bệnh , đều là coi như gió chữa . Như thế nghị luận , cái gọi là dễ tin cũng . . . Đương thời thánh nhân , chỉ có điều nói thiên địa chi khí vận hành xoay tròn như thế tai . Còn nhân chi nhiễm bệnh , thì há có thể từng cái tới tận hợp? Một tuổi bên trong , không cho phép có một nhân sinh hắn bệnh ư?"

Từ đại xuân nói rất rõ , điều khiển thiên vận khí chỉ có thể là làm một tham khảo , không thể quá mức của tin tưởng . Tỉ như quyết âm gió mộc điều khiển thiên năm , một năm này nhân không nhất định đều phải gió bệnh , cũng có khả năng sinh những bệnh khác chứng . Cho nên càng hẳn là phân tích cụ thể , cụ thể đối đãi . Nếu như cố chấp nơi này vận khí mà nói lấy chữa bệnh , ngược lại vi phạm với 《 bên trong kinh » chi bản ý .

  Bổn trạm là cung cấp cá nhân kiến thức quản lý internet tồn trữ không gian , tất cả nội dung đều từ người sử dụng tuyên bố , không có nghĩa là bổn trạm quan điểm . Xin chú ý phân biệt trong nội dung của phương thức liên lạc , hướng dẫn mua sắm vân vân tin tức , để phòng lừa gạt . Như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung , xin điểm kíchMột kiện báo cáo .
  Chuyển giấu Full screen Đóng dấu Chia sẻ Tặng hoa (0)

  0Điều bình luận

  Phát biểu

  Xin tuân thủ người sử dụngBình luận công ước

  Tương tự luận án Càng nhiều

  p