Chia sẻ

Thổ truyền nạn sâu bệnh của chống phương pháp cùng vi sinh vật nấm dược tề của tác dụng

A 0 rồng sĩ đạt đến dương thủ bằng 2 0 2 0 - 0 6-23

Một thổ truyền bệnh hại : là chỉ vi khuẩn gây bệnh sinh hoạt tại trong đất , điều kiện thích hợp lúc từ thu hoạch gốc hoặc thân bộ phận xâm hại thu hoạch mà đưa tới bệnh hại . Xâm nhiễm nguyên nhân gây bệnh bao gồm nấm , vi khuẩn , thả dây nấm , tuyến trùng vân vân.

Tại trong nhà kính phát sinh là phổ biến nhất , nguy hại nghiêm trọng nhất của dưa giống như

Thổ truyền bệnh hại giống như xám hỏng bệnh , dịch bệnh , bạch phiến bệnh , cây mục nát bệnh , khô héo bệnh , nấm nhiệt hạch bệnh , mạn khô bệnh , mầm kỳ bất ngờ ngược lại bệnh , lập khô bệnh hoà đa loại vi khuẩn bệnh lây qua đường sinh dục hại vân vân;

Cà quả giống như của xám hỏng bệnh , nấm nhiệt hạch bệnh , hoàng héo bệnh , cây mục nát bệnh , khô héo bệnh , miên mục nát bệnh , miên dịch bệnh , hạt văn bệnh , vi khuẩn tính loét bệnh , thanh khô bệnh , tủy bộ phận bại hoại bệnh , mầm kỳ bất ngờ ngược lại bệnh , lập khô bệnh vân vân;

土传病虫害的防治方法及微生物菌剂的作用

Thổ truyền nạn sâu bệnh của chống phương pháp cùng vi sinh vật nấm dược tề của tác dụng

Dưa leo khô héo bệnh

Đậu xám hỏng bệnh , khô héo bệnh , dịch bệnh , cây mục nát bệnh , nấm nhiệt hạch bệnh , vi khuẩn tính dịch bệnh vân vân.

Thổ truyền bệnh hại một dạng, nguy hại thực vật của cây cùng thân , thu hoạch sinh trưởng sơ kỳ một mai phát sinh bệnh hại , mầm non cây rửa nát hoặc là thân rửa nát bất ngờ ngã, mầm non rất nhanh sẽ sẽ chết , ảnh hưởng nghiêm trọng thu hoạch sanh con . Thu hoạch sinh trưởng hậu kỳ phát sinh bệnh hại , bình thường năm giảm sản lượng 2 0 %-3 0 % , nghiêm trọng năm giảm sản lượng 5 0 %-6 0 % , thậm chí tuyệt thu vào .

Thổ truyền bệnh hại phát bệnh về sau, tương đối khó để phòng chữa , bệnh khuẩn tại trong đất qua đông , rất khó bị giết chết , năm sau tiếp tục xâm hại thu hoạch , lòng vòng như vậy , bệnh hại càng ngày càng nghiêm trọng .

土传病虫害的防治方法及微生物菌剂的作用

Thổ truyền nạn sâu bệnh của chống phương pháp cùng vi sinh vật nấm dược tề của tác dụng

Hai thổ truyền bệnh hại là như thế nào đưa tới?

1 , liên tác: là bệnh thổ hình thành chủ yếu người vì nhân tố , nguyên nhân chủ yếu bởi vì liên tục trồng trọt một loại thu hoạch , khiến tương ứng một ít bệnh khuẩn có thể mấy năm liên tục sinh sôi nẩy nở , tại trong đất đại lượng tích lũy , hình thành bệnh thổ , mỗi năm phát bệnh . Như cà khoa rau quả liên tác , dịch bệnh , khô héo bệnh vân vân phát sinh nghiêm trọng; dưa hấu liên tác , khô héo bệnh phát sinh nghiêm trọng; khương liên tác , có thể dẫn đến nghiêm trọng khương ôn; ô mai liên tác 2 năm trở lên thì chết mầm 3 0 %~5 0 % .

2 , bón phân không làm: đại lượng sử dụng phân hóa học nhất là phân đạm có thể đâm kích thổ truyền bệnh khuẩn bên trong liêm đao nấm , vòng nhánh nấm cùng tơ tằm nhiệt hạch nấm sinh trưởng , từ đó tăng thêm thổ truyền bệnh hại của phát sinh . Tự năm 1993 nước ta bông hoàng héo bệnh đại bạo phát đến nay , gần như mấy năm liên tục đại phát sinh , cùng ruộng bông đại lượng sử dụng phân hóa học , trong đất vật chất hữu cơ đại lượng giảm thiểu có quan hệ .

3 , tuyến trùng xâm hại: thổ nhưỡng tuyến trùng cùng bệnh hại có quan hệ mật thiết . Thổ nhưỡng tuyến trùng khả tạo thành thực vật bộ rễ của vết thương , có lợi bệnh khuẩn xâm nhiễm mà khiến bệnh hại tăng thêm , thường thường tuyến trùng cùng nấm bệnh hại đồng thời phát sinh , như bông hao phí khô héo bệnh cùng thổ nhưỡng tuyến trùng chặt chẽ không thể tách rời , ở nước Mỹ bông khô héo bệnh xưng là khô héo ---- tuyến trùng hợp lại bệnh hại .

土传病虫害的防治方法及微生物菌剂的作用

Thổ truyền nạn sâu bệnh của chống phương pháp cùng vi sinh vật nấm dược tề của tác dụng

Ba như thế nào tránh cho thổ truyền bệnh hại của phát sinh?

1 , thổ nhưỡng xử lý: tháng 8 lều thất hưu nhàn kỳ , cắt nhỏ hạt lúa , mạch cỏ kết thân 1 0 0 0 -2 0 0 0 kí lô mẫu + vôi chín 1 0 0 kí lô mẫu hoặc 15 kí lô phân urê , có điều kiện bộ phận số lượng vừa phải gia tăng trời xanh tăng cân vương cày lật , làm huề , rót đủ thủy , sau đó bao trùm màng ni lông mỏng , đồng thời phong bế lều lớn , xử lý 2 0 ngày tầm đó .

土传病虫害的防治方法及微生物菌剂的作用

Thổ truyền nạn sâu bệnh của chống phương pháp cùng vi sinh vật nấm dược tề của tác dụng

2 , tuyển dụng chống bệnh chủng loại: tuyển dụng chống bệnh hoặc chịu đựng bệnh chủng loại , có thể rất lớn giảm bớt thổ truyền bệnh hại của trình độ nguy hại .

3 , luân canh: là chống thổ truyền bệnh hại kinh tế nhất biện pháp hữu hiệu , hợp lý tiến hành thu hoạch ở giữa của luân canh , đặc biệt là thủy hạn luân canh , đối dự phòng thổ truyền bệnh hại của phát sinh có thể thu được làm ít công to của hiệu quả . Bất đồng của bệnh hại cần luân canh niên hạn không giống , nhất định phải nắm giữ tốt luân canh của thời gian mới có thể có hiệu quả .

4 , cải thiện vun trồng biện pháp phòng bệnh

1 . Rãnh sâu cao huề vun trồng , nước tiểu chuyên cần tưới , tránh cho lũ lụt tưới tràn .

2 . Hợp lý cấy dày , cải thiện thu hoạch thông gió thông sáng điều kiện , giảm xuống mặt đất độ ẩm .

3 . Sạch sẽ điền viên , trừ bỏ cây có bệnh , cũng tại cây có bệnh trong huyệt rắc phân vôi .

4 . Tránh cho thiên thi phân đạm , thích hợp tăng thi lân , phân kali , tăng cao thu hoạch chống bệnh tính . Tốt nhất tăng thi phân hữu cơ .

5 . Mặt lá phun thi thay thế gốc bón thúc , thu hoạch thời kì sinh trưởng có thể kết hợp thi thuốc phun thi trời xanh tăng hiệu quả vương 2~3 thật .

6 . Giá tiếp phòng bệnh , lợi dụng chống bệnh gốc ghép giá tiếp đổi cây , nhưng có hiệu quả dự phòng thổ truyền bệnh hại của phát sinh .

Tứ hóa học chống

1 , thổ nhưỡng trừ độc

1 ) nấm bệnh lây qua đường sinh dục hại có thể phân biệt dụng 3 0 % thổ nấm tiêu 5 0 0 -8 0 0 lần dịch , 5 0 % địch khắc tùng 6 0 0 lần dịch , trung sinh hỏng làm 1 0 0 0 lần dịch hoặc 7 0 % giáp cơ nắm bố trí nước miếng 5 0 0 -8 0 0 lần dịch lâm thi thổ nhưỡng .

2 ) vi khuẩn bệnh lây qua đường sinh dục hại ( như thanh khô bệnh , mềm mục nát bệnh ) sử dụng dược tề là trung sinh hỏng làm , nông dụng thuốc streptomycin hoặc làm bằng đồng dược tề lâm thi thổ nhưỡng .

2 , bệnh hại chống

Xuất hiện ở mầm hậu có thể dùng làm bằng đồng dược tề , thay mặt sâm mangan kẽm , giáp cơ nắm bố trí nước miếng , ác hỏng linh , nông dụng thuốc streptomycin , trung sinh nấm làm , nhiều khiêng hỏng làm vân vân.

Năm vi sinh vật nấm dược tề chống ưu thế

1 , vi sinh vật tại trong đất vật chất , năng lượng đưa vào chuyển vận trung phẫn diễn nhân vật vô cùng trọng yếu , có thể sống hóa thổ nhưỡng hữu cơ cùng vô cơ dinh dưỡng , phân hoá chất hữu cơ , phóng thích dinh dưỡng , tăng thêm dinh dưỡng của hữu dụng tính;

2 , vi sinh vật trải qua thay thế quá trình bên trong dưỡng khí cùng carbon dioxide của giao lưu cùng bài tiết của có cơ hội chua xót vân vân tính axit vật chất , xúc tiến trong đất nguyên tố vi lượng của phóng thích cùng ngao hợp , hữu dụng phá vỡ thổ nhưỡng làm cho cứng , xúc tiến viên đất màu kết cấu của cấu thành , cũng có thể cải tiến thổ nhưỡng của thông khí tình huống , xúc tiến chất hữu cơ , mục nát thực chua xót cùng mùn của sinh thành;

3 , vi sinh vật tại kỳ phồn diễn cùng thay thế quá trình bên trong , có thể thoái biến trong đất lưu lại của phân hóa học , có cơ hội thuốc trừ sâu , kim loại nặng cùng cái khác vật ô nhiễm các loại, hạ xuống sự ô nhiễm đất của trình độ .

Thổ truyền nạn sâu bệnh của chống phương pháp cùng vi sinh vật nấm dược tề của tác dụng

4 che chở cây che chở thân - thành phần 《 cỏ khô nha bào khuẩn que a tỳ mộc nấm mốc nhựa cây đông lạnh tốt nha bào khuẩn que cùng mỏ mục nát thực nước chua tan mập 》

Đối đại Khương thân cơ mục nát , ô mai đỏ trung trụ cây mục nát , đậu đũa đỏ cây bệnh , mầm kỳ chết mầm ẩu cây , cây mục nát bệnh

Sản phẩm đặc điểm:

1 . Áp dụng trong nước tiên tiến của hợp lại nấm kỹ thuật , phối phương đặc biệt , ba hiệu quả hợp nhất . Có thể giải quyết triệt để thổ truyền bệnh lây qua đường sinh dục hại , rất tốt dự phòng cùng trị liệu cây mục nát bệnh , mềm mục nát bệnh , thân cơ mục nát , lập khô bệnh , khô héo héo bệnh , hắc cây bệnh , lụa trắng bệnh , loét bệnh , chết mầm nát cây các loại thổ truyền bệnh lây qua đường sinh dục hại .

2 , hợp lại nấm cùng mục nát trồng chua xót phối hợp tác dụng năng lực hữu hiệu tiêu trừ thổ nhưỡng độc tố cùng có hại vi sinh vật , gia tăng chất hữu cơ cùng vi sinh vật của hàm lượng , hoạt hoá thổ nhưỡng , gia tăng thông khí tính , điều tiết thổ nhưỡng độ ph , chữa trị thổ nhưỡng nguyên động lực . Tăng cường cây của sức sống , thúc mọc rễ , nhiều mọc râu cây , tăng cao thu hoạch của chống bệnh năng lực cùng miễn dịch năng lực .

Áp dụng thu hoạch:

Dưa hấu , quả ớt , cà chua , rau cần , ô mai , quả cà , hao phí sinh , dưa leo , dưa giống như , chuối tiêu , thuốc bắc , củ khoai , mùi thuốc lá , hành , gừng, tỏi , hạt vừng , lúa nước , cam quýt . Cây hạnh . Cây đào . Hỏa long quả . Vân vân tất cả cây công nghiệp .

Phương pháp sử dụng:

Mẫu sử dụng bản phẩm một bộ (5 0 0 m l+2 0 0 lại thêm+5 0 0 m ) xung thi , lâm cây hoặc tưới nước:

Quy cách: (5 0 0 m l+ 2 0 0 lại thêm+5 0 0 m l ) x 5 vỏ rương

  Bổn trạm là cung cấp cá nhân kiến thức quản lý internet tồn trữ không gian , tất cả nội dung đều từ người sử dụng tuyên bố , không có nghĩa là bổn trạm quan điểm . Xin chú ý phân biệt trong nội dung của phương thức liên lạc , hướng dẫn mua sắm vân vân tin tức , để phòng lừa gạt . Như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung , xin điểm kíchMột kiện báo cáo .
  Chuyển giấu Full screen Đóng dấu Chia sẻ Tặng hoa (0)

  0Điều bình luận

  Phát biểu

  Xin tuân thủ người sử dụngBình luận công ước

  Tương tự luận án Càng nhiều

  p