Chia sẻ

Liên quan tới trưng cầu 《 xây dựng dược phẩm bán lẻ dây chuyền xí nghiệp nghiệm thu áp dụng tiêu chuẩn 》 ( làm thử ) , 《 xây dựng dược phẩm bán lẻ xí nghiệp nghiệm thu áp dụng tiêu chuẩn 》 , thuốc . . .

Bình tĩnh ca 2 0 1 1- 0 1-2 1

Liên quan tới trưng cầu 《 xây dựng dược phẩm bán lẻ dây chuyền xí nghiệp nghiệm thu áp dụng tiêu chuẩn 》 ( làm thử ) , 《 xây dựng dược phẩm bán lẻ xí nghiệp nghiệm thu áp dụng tiêu chuẩn 》

Nguồn gốc: an huy thiếu dược giam cục ngày: 2 0 1 1- 0 1- 18( tổng cộng có 0 điều bình luận )Xem xét đại diện buôn bán tin tức

Mỗi bên thị , huyện thực phẩm dược phẩm giám sát cục quản lý , đều có quan đơn vị:


《 xây dựng dược phẩm bán lẻ dây chuyền xí nghiệp nghiệm thu áp dụng tiêu chuẩn 》 ( làm thử ) , 《 xây dựng dược phẩm bán lẻ xí nghiệp nghiệm thu áp dụng tiêu chuẩn 》 ( làm thử ) hệ 《 an huy thiếu dược phẩm kinh doanh giấy phép bạn pháp quản lý áp dụng 》 ( hoàn lương thuốc giám thị (2 0 0 4 ) số 79 ) văn phụ kiện 2- 1 , phụ kiện 2-2 , tại 2 0 0 4 năm tháng 5 3 0 mặt trời mọc chấp hành đến nay đã có 6 năm . Nên tiêu chuẩn áp dụng đối xúc tiến dược phẩm bán lẻ xí nghiệp thượng quy mô , đạt tiêu chuẩn , cùng xúc tiến dược phẩm bán lẻ xí nghiệp quy phạm kinh doanh phương diện làm ra tích cực tác dụng . Nhưng theo ta thiếu kinh tế xã hội phát triển , nên tiêu chuẩn Kỷ khó thích ứng ta thiếu dược phẩm bán lẻ xí nghiệp phát triển yêu cầu , vì thế ta cục tổ chức khai triển đối tiêu chuẩn chỉnh sửa . Hiện tại đem chỉnh sửa cảo tại thiếu cục trang web công bố , công khai thu thập sửa chữa ý kiến và kiến nghị .


Sửa chữa ý kiến và kiến nghị , mời tại 2 0 1 1 năm tháng 1 3 0 nhật gởi đếnAd ay chính phủ ad a . Lại thêmov . Vn.
Xây dựng dược phẩm bán lẻ xí nghiệp nghiệm thu áp dụng tiêu chuẩn ( trưng cầu ý kiến cảo )


Hạng mục


Kiểm tra bên trong cho ( bắt đầu tiêu chuẩn )


Kiểm tra bên trong cho ( chỉnh sửa tiêu chuẩn )


Có hay không hợp cách


Bộ phận thứ nhấtCơ quan cùng nhân viên


1


Xí nghiệp ứng thiết trí chất lượng cơ cấu quản lý hoặc chuyên ( kiêm ) chức chất lượng nhân viên quản lý , cụ thể phụ trách xí nghiệp chất lượng quản lý công việc


Bán lẻ xí nghiệp bình chú kinh doanh cần thiết trí bao gồm người phụ trách xí nghiệp , chất lượng quản lý , mua sắm , nghiệm thu , bảo dưỡng , đảm bảo cùng kinh doanh vân vân cương vị , cũng thiết trí từ chất lượng quản lý , nghiệm thu cùng bảo dưỡng nhân viên tạo thành chất lượng cơ cấu quản lý hoặc chuyên gia phụ trách chất lượng quản lý công việc .


Xí nghiệp công nhân viên chức tổng số không ít hơn 3 người , phù hợp điều kiện dược học kỹ thuật chuyên nghiệp nhân viên không ít hơn 2 người .


Là □ , không □


2


Xí nghiệp , xí nghiệp pháp định người đại biểu hoặc người phụ trách xí nghiệp , chất lượng quản lý người phụ trách vô 《 dược phẩm quản lý pháp 》 đệ 76 điều , 83 điều quy định tình hình .


Xí nghiệp , xí nghiệp pháp định người đại biểu hoặc người phụ trách xí nghiệp , chất lượng quản lý người phụ trách vô 《 dược phẩm quản lý pháp 》 đệ 76 điều , 83 điều quy định tình hình , xí nghiệp pháp định người đại biểu hoặc người phụ trách xí nghiệp , chất lượng quản lý người phụ trách cũng kinh cục thành phố khảo hạch hợp cách ( không tham dự quản lý kinh doanh nhân viên không tính ) .


Là □ , không □


3


Xí nghiệp chất lượng quản lý người phụ trách ứng vốn có thuốc sĩ ( bao hàmThuốc đông ySĩ ) ở trên của kỹ thuật chức danh , cũng có 1 năm trở lên ( bao hàm 1 năm ) dược phẩm kinh doanh chất lượng quản lý kinh nghiệm làm việc . Kinh doanh ất giống như không phải toa thuốc cùng tại nông thôn hương trấn trở xuống địa khu thiết lập của bán lẻ tiệm thuốc , chất lượng quản lý người phụ trách ứng vốn có cao trung ở trên trình độ văn hóa .


Xí nghiệp chất lượng quản lý người phụ trách nhất định phải là đăng kí đến bản đơn vị của hành nghề dược sư , cũng có 1 năm trở lên ( bao hàm 1 năm ) dược phẩm kinh doanh chất lượng quản lý kinh nghiệm làm việc .


Tại nông thôn hương trấn trở xuống địa khu thiết lập của bán lẻ tiệm thuốc , chất lượng quản lý người phụ trách ứng vốn có dược sư hoặc dược học liên quan chuyên nghiệp sơ cấp ở trên kỹ thuật chuyên nghiệp chức danh .


Là □ , không □


4


Kinh doanh toa thuốc của bán lẻ tiệm thuốc , đơn thuốc xét duyệt nhân viên xác nhận hành nghề dược sư hoặc dược sư ( bao hàm thuốc đông y sư ) ở trên kỹ thuật chuyên nghiệp chức danh .


Kinh doanh toa thuốc của bán lẻ tiệm thuốc , thiếu hạt thị cùng huyện thành sở tại của tiệm thuốc đơn thuốc xét duyệt nhân viên nhất định phải là đăng kí đến bản đơn vị của hành nghề dược sư; huyện trở xuống địa khu xây dựng của bán lẻ tiệm thuốc của đơn thuốc xét duyệt nhân viên phải có đủ dược sư hoặc dược sư ở trên kỹ thuật chuyên nghiệp chức danh , có điều kiện ứng phân phối hành nghề dược sư .


Là □ , không □


5


Kinh doanh toa thuốc , giáp giống như không phải toa thuốc của xí nghiệp , tham gia chất lượng quản lý công tác nhân viên: huyện thành ( bao hàm ) ở trên ứng vốn có dược sư ( bao hàm thuốc đông y sư ) ở trên của kỹ thuật chức danh , hoặc là vốn có trung chuyên ở trên dược học hoặc liên quan chuyên nghiệp ( chỉ y học , sinh vật , hóa học vân vân chuyên nghiệp ) của bằng cấp; hương trấn ứng vốn có thuốc sĩ ( bao hàm thuốc đông y sĩ ) hoặc y sĩ ở trên kỹ thuật chức danh .


Kinh doanh ất giống như không phải toa thuốc cùng tại nông thôn hương trấn trở xuống địa khu thiết lập của bán lẻ tiệm thuốc , tham gia chất lượng quản lý công tác nhân viên ứng vốn có cao trung ở trên bằng cấp .


Ở trên nhân viên ứng tại chức tại cương vị , không được tại những đơn vị khác kiêm chức .


Kinh doanh toa thuốc , giáp giống như không phải toa thuốc của xí nghiệp , tham gia chất lượng quản lý công tác nhân viên: huyện thành ( bao hàm ) ở trên ứng vốn có dược sư ở trên của kỹ thuật chức danh , hoặc là vốn có trung chuyên ở trên dược học chuyên nghiệp bằng cấp; hương trấn ứng vốn có thuốc sĩ ở trên kỹ thuật chức danh .


Trong kinh doanh thuốc thuốc bào chế đấy, phải có đủ chí ít một cấp 2 dược sư ở trên dược học kỹ thuật chuyên nghiệp chức danh nhân viên .


Kinh doanh ất giống như không phải toa thuốc cùng tại nông thôn hương trấn trở xuống địa khu thiết lập của bán lẻ tiệm thuốc , tham gia chất lượng quản lý công tác nhân viên ứng vốn có cao trung ở trên bằng cấp , có điều kiện nên phân phối dược sư ở trên chức danh của dược học kỹ thuật chuyên nghiệp nhân viên .


Ở trên nhân viên ứng tại chức tại cương vị , không được tại những đơn vị khác kiêm chức .


Là □ , không □


6


Xí nghiệp tham gia dược phẩm nghiệm thu công tác nhân viên cùng nhân viên mậu dịch ứng vốn có cao trung ( bao hàm ) ở trên trình độ văn hóa . Như là sơ trung trình độ văn hóa , cần vốn có 5 năm trở lên tham gia dược phẩm kinh doanh công tác trải qua .


Xí nghiệp tham gia dược phẩm nghiệm thu công tác nhân viên cùng nhân viên mậu dịch ứng vốn có cao trung ( bao hàm ) ở trên trình độ văn hóa .


Là □ , không □
Không phải nghề chính chính khu quản hạt hộ tịch của dược học nhân viên kỹ thuật , cần cung cấp nhậm chức xí nghiệp sở tại công an đồn công an xuất cụ của hữu hiệu lâm thời ở lại chứng minh cùng cùng xí nghiệp ký kết của hợp đồng lao động .7


Xí nghiệp tham gia chất lượng quản lý ( bao hàm chất lượng quản lý người phụ trách ) cùng nghiệm thu công tác nhân viên cùng nhân viên mậu dịch , đã chuyên nghiệp hoặc cương vị huấn luyện , cũng kinh địa cấp thị ( bao hàm ) ở trên dược phẩm giám sát bộ môn quản lý khảo thí hợp cách , lấy được cương vị hợp cách giấy chứng nhận hậu phương có thể lên cương vị .


Xí nghiệp tham gia chất lượng quản lý ( bao hàm chất lượng quản lý người phụ trách ) cùng nghiệm thu công tác nhân viên cùng nhân viên mậu dịch , đã chuyên nghiệp hoặc cương vị huấn luyện , cũng kinh địa cấp thị ( bao hàm ) ở trên dược phẩm giám sát bộ môn quản lý khảo thí hợp cách , lấy được cương vị hợp cách giấy chứng nhận hậu phương có thể lên cương vị .


Là □ , không □


8


Xí nghiệp tại chất lượng quản lý , dược phẩm nghiệm thu , bảo dưỡng , đảm bảo , nhân viên mậu dịch vân vân trực tiếp tiếp xúc dược phẩm cương vị công tác nhân viên , ứng tiến hành khỏe mạnh kiểm tra cũng thành lập hồ sơ . Bị mắc bệnh tâm thần , bệnh truyền nhiễm cùng những khả năng khác ô nhiễm dược phẩm tật bệnh nhân viên , không được tham gia trực tiếp tiếp xúc dược phẩm bên trong đóng gói của công việc .


Xí nghiệp tại chất lượng quản lý , dược phẩm nghiệm thu , bảo dưỡng , đảm bảo , kinh doanh vân vân trực tiếp tiếp xúc dược phẩm cương vị công tác nhân viên , ứng tiến hành khỏe mạnh kiểm tra cũng thành lập hồ sơ .


Bị mắc bệnh tâm thần , bệnh truyền nhiễm cùng những khả năng khác ô nhiễm dược phẩm tật bệnh nhân viên , không được tham gia trực tiếp tiếp xúc dược phẩm bên trong đóng gói của công việc .


Là □ , không □


Bộ phận thứ haiCông trình cùng thiết bị


9


Xí nghiệp phải có cùng kinh doanh dược phẩm quy mô cùng nhau thích ứng kinh doanh nơi chốn nước thuốc phẩm nhà kho , cũng phối trí điều tiết nhiệt độ , độ ẩm của thiết bị . Kinh doanh nơi chốn trước mặt tích không thua kém 4 0 mét vuông , trong đó kinh doanh không phải toa thuốc cùng tại nông thôn hương trấn trở xuống địa khu thiết lập của bán lẻ tiệm thuốc kinh doanh nơi chốn diện tích không thua kém 25 mét vuông .


Xí nghiệp phải có cùng kinh doanh dược phẩm quy mô cùng nhau thích ứng kinh doanh nơi chốn cùng nhà kho ( có thể không phải thiết lập ) , cũng phối trí điều tiết nhiệt độ , độ ẩm của thiết bị . Kinh doanh nơi chốn của chỉ đạo diện tích như sau ( cùng một mặt phẳng , vô ngăn cách , kiến trúc diện tích ): thiếu hạt thị thành khu không thua kém 1 0 0 mét vuông; huyện thành thành khu không thua kém 6 0 mét vuông; hương trấn sở tại không thua kém 4 0 mét vuông . Cụ thể diện tích từ mỗi bên thị thực phẩm dược phẩm giám sát bộ môn quản lý kết hợp mỗi bên thị thực tế xác định , báo cáo thiếu cục lập hồ sơ .


Là □ , không □


1 0


Xí nghiệp kinh doanh nơi chốn , nhà kho , làm việc sinh hoạt các loại khu vực bổn phận mở, cũng làm đến hoàn cảnh sạch sẽ , không ô nhiễm vật . Tại siêu thị các cái khác thương nghiệp trong xí nghiệp thiết lập của bán lẻ tiệm thuốc , phải có đủ độc lập khu vực .


Xí nghiệp kinh doanh nơi chốn , nhà kho , làm việc sinh hoạt các loại khu vực bổn phận mở, cũng làm đến hoàn cảnh sạch sẽ , không ô nhiễm vật .


Tại siêu thị các cái khác thương nghiệp trong xí nghiệp thiết lập của bán lẻ tiệm thuốc , phải có đủ không thua kém 4 0 mét vuông độc lập khu vực , nó ấm khống thiết bị năng lực thỏa mãn dược phẩm trưng bày yêu cầu .


Là □ , không □


1 1


Xí nghiệp kinh doanh nơi chốn , kinh doanh dụng giá hàng , quầy hàng đầy đủ , tiêu thụ hàng hóa quỹ tổ tiêu chí bắt mắt .


Kinh doanh nơi chốn phải có phù hợp dược phẩm phân loại quản lý yêu cầu của giá hàng cùng quầy hàng , số lượng sung túc , bày ra hợp lý , quỹ chất hợp thành giống như tiêu chí bắt mắt , không được đem dược phẩm gởi hoặc bày ra tại giá hàng ( quỹ ) bên ngoài của bộ phận .


Là □ , không □
Xí nghiệp nhất định phải phân phối máy tính nước thuốc phẩm kinh doanh chất lượng quản lý phần mềm , cũng năng lực đổ bộ liên quan thuốc giám trang web , từng bước thực hiện cùng thuốc giám internet hệ thống liên kết với nhau liên hệ , vốn có tiếp nhận thuốc giám nghành viễn trình điện tử giám thị của điều kiện . Nhân viên tương quan đối hệ thống này năng lực thuần thục làm việc cùng sử dụng .12


Xí nghiệp kinh doanh nơi chốn cùng trong phòng kho lục mặt cùng vách tường vuông vức , sạch sẽ .


Xí nghiệp kinh doanh nơi chốn cùng trong phòng kho lục mặt cùng vách tường vuông vức , sạch sẽ .


Là □ , không □


13


Xí nghiệp ứng căn cứ cần phối trí phù hợp dược phẩm đặc tính yêu cầu của nhiệt độ bình thường , râm mát cùng ướp lạnh gởi của thiết bị .


Xí nghiệp có thể căn cứ cần thiết trí cùng kinh doanh quy mô cùng nhau thích ứng dược phẩm nhà kho , nó đất chỉ ứng với kinh doanh nơi chốn địa chỉ nhất trí hoặc tương liên . Mùi thiết trí nhà kho đấy, dược phẩm không được đặt ở giá hàng , quầy hàng bên ngoài của nơi chốn .


Là □ , không □


14


Xí nghiệp ứng phối trí bảo trì dược phẩm cùng mặt đất ở giữa có khoảng cách nhất định của thiết bị .


Xí nghiệp ứng phối trí bảo trì dược phẩm cùng mặt đất ở giữa có khoảng cách nhất định của thiết bị .


Là □ , không □


15


Xí nghiệp ứng phối trí dược phẩm chống bụi , phòng ẩm , chống ô nhiễm cùng phòng trùng , phòng chuột , phòng tai họa nấm mốc vân vân thiết bị .


Xí nghiệp ứng phối trí dược phẩm chống bụi , phòng ẩm , chống ô nhiễm cùng phòng trùng , phòng chuột , phòng tai họa nấm mốc vân vân thiết bị .


Là □ , không □


16


Trong kinh doanh thuốc thuốc bào chế của xí nghiệp , ứng phối trí cần thiết của điều phối đơn thuốc cùng lâm vuông bào chế của thiết bị .


Trong kinh doanh thuốc thuốc bào chế của xí nghiệp , kinh doanh nơi chốn ứng phối trí phù hợp vệ sinh yêu cầu của điều phối đơn thuốc cùng lâm vuông gia công công trình thiết bị . Thuốc đông y thuốc bào chế đẩu trước thuốc danh viết ứng sử dụng chính danh chính chữ .


Là □ , không □


17


Xí nghiệp ứng phân phối hoàn hảo cái cân cùng sạch sẽ vệ sinh của dược phẩm điều hoà công cụ , đóng gói vật dụng vân vân.


Kinh doanh nơi chốn ứng thiết lập tháo dỡ số không quầy chuyên doanh , cũng phối hữu tháo dỡ việc vặt đồ cùng chuyên dụng đóng gói vật liệu , tháo dỡ số không quầy chuyên doanh , công cụ cùng đóng gói vật liệu ứng sạch sẽ vệ sinh . Cần ướp lạnh của tháo dỡ số không dược phẩm ứng gởi tại ướp lạnh thiết bị bên trong .


Là □ , không □
Kinh doanh độc tê dại thuốc đông y thuốc bào chế vân vân đặc biệt quản lý dược phẩm đấy, ứng phối trí gởi dược phẩm của quầy chuyên doanh cùng đảm bảo dụng thiết bị , công cụ , khóa đồ vân vân.18


Trưng bày dược phẩm của container cùng tủ kính ứng sạch sẽ vệ sinh , phòng ngừa người vì ô nhiễm .


Trưng bày dược phẩm của container cùng tủ kính ứng sạch sẽ vệ sinh , phòng ngừa người vì ô nhiễm .


Là □ , không □


19


Toa thuốc cùng không phải toa thuốc quầy hàng phải có bắt mắt tiêu chí , cũng thiết trí có cảnh cáo nói . Tương ứng cảnh cáo nói như sau:


Toa thuốc: bằng y sư đơn thuốc tiêu thụ hàng hóa , mua sắm cùng sử dụng !


Giáp giống như không phải toa thuốc , ất giống như không phải toa thuốc: mời cẩn thận đọc dược phẩm sách hướng dẫn sử dụng cũng lẽ ra rõ ràng sử dụng hoặc tại dược sư dưới sự chỉ đạo mua sắm cùng sử dụng !


Toa thuốc cùng không phải toa thuốc quầy hàng phải có bắt mắt tiêu chí , cũng thiết trí có cảnh cáo nói . Tương ứng cảnh cáo nói như sau:


Toa thuốc: bằng y sư đơn thuốc tiêu thụ hàng hóa , mua sắm cùng sử dụng !


Giáp giống như không phải toa thuốc , ất giống như không phải toa thuốc: mời cẩn thận đọc dược phẩm sách hướng dẫn sử dụng cũng lẽ ra rõ ràng sử dụng hoặc tại dược sư dưới sự chỉ đạo mua sắm cùng sử dụng !


Đơn thuốc xét duyệt nhân viên Ly cương vị lúc ứng minh thị , cũng đình chỉ toa thuốc của tiêu thụ hàng hóa .


Là □ , không □Bộ phận thứ baChế độ cùng quản lý


2 0


Xí nghiệp ứng tác định cam đoan chất lượng quản lý chức năng bình thường hành sử cùng chỗ kinh doanh dược phẩm chất lượng của qui chế xí nghiệp . Nội dung bao gồm:


( 1 ) có quan hệ nghiệp vụ cùng cương vị quản lý của chất lượng trách nhiệm;


(2 ) dược phẩm mua tiến của quản lý quy định;


(3 ) dược phẩm nghiệm thu của quản lý quy định;


(4 ) dược phẩm chứa đựng của quản lý quy định;


(5 ) dược phẩm trưng bày của quản lý quy định;


(6 ) dược phẩm bảo dưỡng của quản lý quy định;


(7 ) thủ doanh xí nghiệp cùng thủ doanh chủng loại xét duyệt của quy định;


(8 ) dược phẩm tiêu thụ hàng hóa cùng đơn thuốc quản lý quy định;


(9 ) tháo dỡ số không dược phẩm của quản lý quy định;


( 1 0 ) kinh doanh đặc biệt quản lý dược phẩm đấy, phải có đặc biệt quản lý dược phẩm của mua tiến , chứa đựng , đảm bảo cùng tiêu thụ quy định;


( 1 1 ) chất lượng sự tình nguyên nhân của xử lý và báo cáo quy định;


( 12 ) chất lượng tin tức quản lý quy định;


( 13 ) dược phẩm không tốt phản ứng báo cáo quy định;


( 14 ) các hạng vệ sinh quản lý chế độ;


( 15 ) nhân viên tình trạng sức khỏe của quản lý quy định;


( 16 ) chất lượng phục vụ của quản lý quy định;


( 17 ) tính toán khí cụ của quản lý quy định;


( 18 ) chất lượng phương diện của giáo dục , huấn luyện cùng khảo hạch quy định;


( 19 ) trong kinh doanh thuốc thuốc bào chế của xí nghiệp , phải có phù hợp thuốc đông y thuốc bào chế mua , tiêu , tồn tại quản lý quy định vân vân.


Xí nghiệp ứng tác định cam đoan chất lượng quản lý chức năng bình thường hành sử cùng chỗ kinh doanh dược phẩm chất lượng của qui chế xí nghiệp . Nội dung bao gồm:


( 1 ) có quan hệ nghiệp vụ cùng cương vị quản lý của chất lượng trách nhiệm;


(2 ) dược phẩm mua tiến của quản lý quy định;


(3 ) dược phẩm nghiệm thu của quản lý quy định;


(4 ) dược phẩm tiêu thụ hàng hóa cùng đơn thuốc quản lý quy định;


(5 ) tháo dỡ số không dược phẩm của quản lý quy định;


(6 ) thủ doanh xí nghiệp cùng thủ doanh chủng loại xét duyệt của quy định;


(7 ) kinh doanh đặc biệt quản lý dược phẩm đấy, phải có đặc biệt quản lý dược phẩm của mua tiến , chứa đựng , đảm bảo cùng tiêu thụ quy định;


(8 ) chất lượng sự tình nguyên nhân của xử lý và báo cáo quy định;


(9 ) chất lượng tin tức quản lý quy định;


( 1 0 ) dược phẩm không tốt phản ứng báo cáo quy định;


( 1 1 ) các hạng vệ sinh quản lý chế độ;


( 12 ) nhân viên tình trạng sức khỏe của quản lý quy định;


( 13 ) chất lượng phục vụ của quản lý quy định;


( 14 ) tính toán khí cụ của quản lý quy định;


( 15 ) chất lượng phương diện của giáo dục , huấn luyện cùng khảo hạch quy định;


( 16 ) trong kinh doanh thuốc thuốc bào chế của xí nghiệp , phải có phù hợp thuốc đông y thuốc bào chế mua , tiêu , tồn tại quản lý quy định vân vân.


( 17 ) mỗi bên thị thực phẩm dược phẩm giám thị nghành yêu cầu chế định cái khác chất lượng quản lý chế độ


Là □ , không □


2 1


Xí nghiệp sử dụng của tính toán khí cụ ứng phù hợp quốc gia có quan hệ quy định .


Xí nghiệp sử dụng của tính toán khí cụ ứng phù hợp quốc gia có quan hệ quy định .


Là □ , không □


22


Đồ có thể phân phối thỏa mãn bản xứ người tiêu dùng cần thiết dược phẩm của năng lực , cũng có thể bảo chứng 24 giờ cung ứng .Là □ , không □


23


Toa thuốc không thắng dụng tự chọn tự do phương thức tiêu thụ hàng hóa .


Xí nghiệp kinh doanh không phải dược phẩm đấy, nhất định phải thiết lập không phải dược phẩm chuyên bán khu vực , đem dược phẩm cùng không phải dược phẩm rõ ràng cách ly tiêu thụ hàng hóa , cũng có rõ ràng không phải khu thuốc men khu vực tiêu chí . Không phải dược phẩm thuộc loại nhãn hiệu ứng bắt mắt chuẩn xác , chữ viết rõ ràng .


Là □ , không □


24


Xí nghiệp ứng tại kinh doanh tiệm ăn chỉ rõ phục vụ công ước , công bố giám sát điện thoại cùng thiết trí khách hàng ý kiến bộ .


Xí nghiệp ứng tại kinh doanh tiệm ăn bên trong của vị trí dễ thấy thiết trí dược học nhân viên kỹ thuật cương vị giám sát công kỳ nhãn hiệu ( có dán nửa người bỏ mũ ảnh chụp , họ danh , chức vụ , cương vị , kỹ thuật chuyên nghiệp chức danh cùng hành nghề tư cách vân vân nội dung ) , bản xứ thuốc giám nghành công bố của báo cáo điện thoại .


Là □ , không □


25


Xí nghiệp ứng theo quy định chí ít thành lập trở xuống dược phẩm chất lượng quản lý ghi chép ( biểu hiện thức ) . Nội dung bao gồm:


( 1 ) dược phẩm mua tiến nghiệm thu ghi chép;


(2 ) trưng bày dược phẩm chất lượng kiểm tra ghi chép;


(3 ) dược phẩm chất lượng thẩm tra , khiếu nại ghi chép;


(4 ) không hợp cách dược phẩm báo cáo tổn hại , tiêu hủy ghi chép;


(5 ) dược phẩm trả hàng ghi chép;


(6 ) kinh doanh nơi chốn cùng khố phòng ấm , độ ẩm ghi chép;


(7 ) chất lượng sự tình nguyên nhân báo cáo ghi chép;


(8 ) tính toán khí cụ sử dụng , kiểm định ghi chép;


(9 ) dược phẩm không tốt phản ứng báo cáo ghi chép;


( 1 0 ) chất lượng quản lý chế độ chấp hành tình huống kiểm tra cùng khảo hạch ghi chép;


( 1 1 ) thuốc đông y thuốc bào chế trang phục đẩu duyệt lại ghi chép;


( 12 ) dược phẩm tháo dỡ số không tiêu thụ hàng hóa ghi chép;


( 13 ) toa thuốc điều phối tiêu thụ hàng hóa ghi chép vân vân.


Xí nghiệp ứng theo quy định chí ít thành lập trở xuống dược phẩm chất lượng quản lý ghi chép ( biểu hiện thức ) . Nội dung bao gồm:


( 1 ) dược phẩm mua tiến nghiệm thu ghi chép;


(2 ) trưng bày dược phẩm chất lượng kiểm tra ghi chép;


(3 ) dược phẩm chất lượng thẩm tra , khiếu nại ghi chép;


(4 ) không hợp cách dược phẩm báo cáo tổn hại , tiêu hủy ghi chép;


(5 ) dược phẩm trả hàng ghi chép;


(6 ) kinh doanh nơi chốn cùng khố phòng ấm , độ ẩm ghi chép;


(7 ) chất lượng sự tình nguyên nhân báo cáo ghi chép;


(8 ) tính toán khí cụ sử dụng , kiểm định ghi chép;


(9 ) dược phẩm không tốt phản ứng báo cáo ghi chép;


( 1 0 ) chất lượng quản lý chế độ chấp hành tình huống kiểm tra cùng khảo hạch ghi chép;


( 1 1 ) thuốc đông y thuốc bào chế trang phục đẩu duyệt lại ghi chép;


( 12 ) dược phẩm tháo dỡ số không tiêu thụ hàng hóa ghi chép;


( 13 ) toa thuốc điều phối tiêu thụ hàng hóa ghi chép vân vân.


Là □ , không □


26


Xí nghiệp ứng theo quy định thành lập trở xuống dược phẩm chất lượng quản lý hồ sơ ( bảng biểu ) . Nội dung bao gồm:


( 1 ) nhân viên khỏe mạnh hồ sơ;


(2 ) nhân viên tiếp tục giáo dục cùng huấn luyện hồ sơ;


(3 ) dược phẩm chất lượng hồ sơ;


(4 ) trưng bày dược phẩm chất lượng kiểm tra nước thuốc phẩm bảo dưỡng hồ sơ;


(5 ) bên cung cấp hồ sơ;


(6 ) công trình thiết bị cùng định kỳ kiểm tra , giữ gìn và tu sửa , bảo dưỡng hồ sơ;


(7 ) tính toán khí cụ quản lý hồ sơ;


(8 ) thủ doanh xí nghiệp phê duyệt biểu hiện;


(9 ) thủ doanh chủng loại phê duyệt biểu hiện


( 1 0 ) không hợp cách dược phẩm báo cáo tổn hại phê duyệt biểu hiện;


( 1 1 ) dược phẩm chất lượng tin tức bảng tổng hợp hóa đơn


( 12 ) dược phẩm không tốt phản ứng tình huống báo cáo biểu hiện vân vân.


Xí nghiệp ứng theo quy định thành lập trở xuống dược phẩm chất lượng quản lý hồ sơ ( bảng biểu ) . Nội dung bao gồm:


( 1 ) nhân viên khỏe mạnh hồ sơ;


(2 ) nhân viên tiếp tục giáo dục cùng huấn luyện hồ sơ;


(3 ) trưng bày dược phẩm chất lượng kiểm tra nước thuốc phẩm bảo dưỡng hồ sơ;


(4 ) bên cung cấp hồ sơ;


(5 ) công trình thiết bị cùng định kỳ kiểm tra , giữ gìn và tu sửa , bảo dưỡng hồ sơ;


(6 ) tính toán khí cụ quản lý hồ sơ;


(7 ) thủ doanh xí nghiệp phê duyệt biểu hiện;


(8 ) thủ doanh chủng loại phê duyệt biểu hiện


(9 ) không hợp cách dược phẩm báo cáo tổn hại phê duyệt biểu hiện;


( 1 0 ) dược phẩm chất lượng tin tức bảng tổng hợp hóa đơn


( 1 1 ) dược phẩm không tốt phản ứng tình huống báo cáo biểu hiện vân vân.


Là □ , không □Nghiệm thu kết quả đánh giá nói rõ chính xác:


1 , xây dựng dược phẩm bán lẻ xí nghiệp nghiệm thu áp dụng tiêu chuẩn tổng cộng 26 hạng . Hiện trường nghiệm thu lúc, ứng đuổi hạng tiến hành kiểm tra toàn diện , nghiệm thu , cũng đuổi hạng làm ra rõ ràng hoặc phủ định đánh giá .


2 , hiện trường nghiệm thu kết quả toàn bộ phù hợp bản tiêu chuẩn , đánh giá là nghiệm thu hợp cách; hiện trường nghiệm thu kết quả có không phù hợp bản tiêu chuẩn , hoặc có thiếu hạng ( hợp lý thiếu hạng không tính ) , hạng mục không hoàn chỉnh , không đầy đủ đấy, đánh giá là nghiệm thu không hợp cách .


3 , đối nghiệm thu hợp cách hoặc nghiệm thu không hợp cách đấy, căn cứ 《 an huy thiếu dược phẩm kinh doanh giấy phép bạn pháp quản lý áp dụng quy tắc chi tiết 》 đầu thứ chín đệ (5) hạng của quy định làm .
Xây dựng dược phẩm bán lẻ dây chuyền xí nghiệp nghiệm thu áp dụng tiêu chuẩn ( trưng cầu ý kiến cảo )Hạng mục


Kiểm tra bên trong cho ( bắt đầu tiêu chuẩn )


Kiểm tra bên trong cho ( chỉnh sửa tiêu chuẩn )


Có hay không hợp cách

Bán lẻ dây chuyền xí nghiệp ứng là xí nghiệp pháp nhân , cũng có 5 cái ( bao hàm ) ở trên trực doanh dây chuyền cửa hàng .

Bộ phận thứ nhấtCơ quan cùng nhân viên


1


Xí nghiệp ứng thiết trí chuyên môn của chất lượng cơ cấu quản lý , cơ quan hạ thiết lập chất lượng quản lý tổ , chất lượng nghiệm thu tổ .


Xí nghiệp ứng thiết trí chuyên môn của chất lượng cơ cấu quản lý , cơ quan hạ thiết lập chất lượng quản lý tổ , chất lượng nghiệm thu tổ .


Là □ , không □


2


Chất lượng cơ cấu quản lý ứng hành sử chất lượng quản lý chức năng , tại xí nghiệp nội bộ đối dược phẩm chất lượng vốn có quyền tài quyết .


Chất lượng cơ cấu quản lý ứng hành sử chất lượng quản lý chức năng , tại xí nghiệp nội bộ đối dược phẩm chất lượng vốn có quyền tài quyết .


Là □ , không □


3


Xí nghiệp , xí nghiệp pháp định người đại biểu hoặc người phụ trách xí nghiệp , chất lượng quản lý người phụ trách vô 《 dược phẩm quản lý pháp 》 đệ 76 điều , 83 điều quy định tình hình .


Xí nghiệp , xí nghiệp pháp định người đại biểu hoặc người phụ trách xí nghiệp , chất lượng quản lý người phụ trách vô 《 dược phẩm quản lý pháp 》 đệ 76 điều , 83 điều quy định tình hình .


Là □ , không □


4


Người phụ trách xí nghiệp ứng vốn có kỹ thuật chuyên nghiệp chức danh , quen thuộc quốc gia có quan hệ dược phẩm quản lý pháp luật , pháp quy , điều lệ cùng chỗ kinh doanh dược phẩm của kiến thức , vô nghiêm trọng trái với dược phẩm quản lý pháp luật , pháp quy hành vi ghi chép .


Người phụ trách xí nghiệp ứng vốn có kỹ thuật chuyên nghiệp chức danh , quen thuộc quốc gia có quan hệ dược phẩm quản lý pháp luật , pháp quy , điều lệ cùng chỗ kinh doanh dược phẩm của kiến thức , vô nghiêm trọng trái với dược phẩm quản lý pháp luật , pháp quy hành vi ghi chép .


Là □ , không □


5


Xí nghiệp chất lượng quản lý công việc người phụ trách ứng vốn có dược sư ( bao hàm thuốc đông y sư ) hoặc dược học cùng liên quan chuyên nghiệp ( chỉ y học , sinh vật , hóa học vân vân chuyên nghiệp , như trên ) trợ lý công trình sư ( bao hàm ) ở trên của kỹ thuật chức danh . Vượt địa vực dây chuyền xí nghiệp của chất lượng quản lý công việc người phụ trách xác nhận hành nghề dược sư .


Xí nghiệp chất lượng quản lý công việc người phụ trách ứng vốn có trường đại học ở trên bằng cấp , lại nhất định phải là đăng kí đến bản đơn vị của hành nghề dược sư ,


Là □ , không □


6


Xí nghiệp chất lượng cơ cấu quản lý của người phụ trách ứng vốn có dược sư ( bao hàm thuốc đông y sư ) hoặc dược học cùng liên quan chuyên nghiệp trợ lý công trình sư ( bao hàm ) ở trên của kỹ thuật chức danh , cũng có 1 năm trở lên ( bao hàm 1 năm ) dược phẩm kinh doanh chất lượng quản lý kinh nghiệm làm việc .


Xí nghiệp chất lượng cơ cấu quản lý của người phụ trách xác nhận hành nghề dược sư , cũng có 3 năm trở lên ( bao hàm 3 năm ) dược phẩm kinh doanh chất lượng quản lý kinh nghiệm làm việc .


Là □ , không □


7


Xí nghiệp tham gia dược phẩm chất lượng quản lý công tác nhân viên , ứng vốn có dược sư ( bao hàm thuốc đông y sư ) ở trên kỹ thuật chức danh , hoặc là vốn có trung chuyên ( bao hàm ) ở trên dược học hoặc liên quan chuyên nghiệp bằng cấp . Ở trên nhân viên đã tương ứng chuyên nghiệp huấn luyện cùng địa cấp thị ( bao hàm ) ở trên dược phẩm giám sát bộ môn quản lý khảo thí hợp cách , lấy được cương vị hợp cách giấy chứng nhận hậu phương có thể lên cương vị . Ở trên nhân viên ứng tại chức tại cương vị , không được là kiêm chức nhân viên .


Xí nghiệp tham gia dược phẩm chất lượng quản lý công tác nhân viên , ứng vốn có dược sư ( bao hàm thuốc đông y sư ) ở trên kỹ thuật chức danh , hoặc là vốn có trung chuyên ( bao hàm ) ở trên dược học hoặc liên quan chuyên nghiệp bằng cấp . Ở trên nhân viên đã tương ứng chuyên nghiệp huấn luyện cùng địa cấp thị ( bao hàm ) ở trên dược phẩm giám sát bộ môn quản lý khảo thí hợp cách , lấy được cương vị hợp cách giấy chứng nhận hậu phương có thể lên cương vị .


Ở trên nhân viên ứng tại chức tại cương vị , không được là kiêm chức nhân viên .


Là □ , không □


8


Xí nghiệp tham gia dược phẩm nghiệm thu , bảo dưỡng , tiêu thụ hàng hóa công tác nhân viên , ứng vốn có cao trung ( bao hàm ) ở trên trình độ văn hóa . Ở trên nhân viên kinh cương vị huấn luyện cùng địa cấp thị ( bao hàm ) ở trên dược phẩm giám sát bộ môn quản lý khảo thí hợp cách , lấy được cương vị hợp cách giấy chứng nhận hậu phương có thể lên cương vị .


Xí nghiệp tham gia dược phẩm nghiệm thu , bảo dưỡng , tiêu thụ hàng hóa công tác nhân viên , ứng vốn có cao trung ( bao hàm ) ở trên trình độ văn hóa . Ở trên nhân viên kinh cương vị huấn luyện cùng địa cấp thị ( bao hàm ) ở trên dược phẩm giám sát bộ môn quản lý khảo thí hợp cách , lấy được cương vị hợp cách giấy chứng nhận hậu phương có thể lên cương vị .


Là □ , không □


9


Xí nghiệp tại chất lượng quản lý , dược phẩm nghiệm thu , bảo dưỡng , đảm bảo vân vân trực tiếp tiếp xúc dược phẩm cương vị công tác nhân viên , ứng tiến hành khỏe mạnh kiểm tra cũng thành lập hồ sơ . Bị mắc bệnh tâm thần , bệnh truyền nhiễm vân vân khả năng ô nhiễm dược phẩm tật bệnh của người bệnh , không được tham gia trực tiếp tiếp xúc dược phẩm bên trong đóng gói của công việc .


Xí nghiệp tại chất lượng quản lý , dược phẩm nghiệm thu , bảo dưỡng , đảm bảo vân vân trực tiếp tiếp xúc dược phẩm cương vị công tác nhân viên , ứng tiến hành khỏe mạnh kiểm tra cũng thành lập hồ sơ . Bị mắc bệnh tâm thần , bệnh truyền nhiễm vân vân khả năng ô nhiễm dược phẩm tật bệnh của người bệnh , không được tham gia trực tiếp tiếp xúc dược phẩm bên trong đóng gói của công việc .


Là □ , không □
Xí nghiệp ứng phân phối 1 danh ở trên máy tính chuyên nghiệp bằng cấp tính toán cơ nhân viên quản lý , giữ gìn xí nghiệp máy tính hệ thống quản lý , cũng năng lực xử lý thường gặp máy tính mềm , phần cứng trục trặc .1 0


Xí nghiệp ứng tác định đối các loại nhân viên tiến hành dược phẩm pháp luật , pháp quy , điều lệ cùng kỹ thuật chuyên nghiệp , dược phẩm kiến thức , đạo đức nghề nghiệp vân vân giáo dục huấn luyện kế hoạch .


Xí nghiệp ứng tác định đối các loại nhân viên tiến hành dược phẩm pháp luật , pháp quy , điều lệ cùng kỹ thuật chuyên nghiệp , dược phẩm kiến thức , đạo đức nghề nghiệp vân vân giáo dục huấn luyện kế hoạch .


Là □ , không □Bộ phận thứ haiCông trình cùng thiết bị

1 1


Xí nghiệp phải có cùng kinh doanh quy mô cùng nhau thích ứng kinh doanh nơi chốn cùng làm việc , phụ trợ dụng phòng . Kinh doanh nơi chốn sáng tỏ , sạch sẽ .


Xí nghiệp phải có cùng kinh doanh quy mô cùng nhau thích ứng kinh doanh nơi chốn cùng làm việc , phụ trợ dụng phòng . Kinh doanh nơi chốn sáng tỏ , sạch sẽ .


Là □ , không □


12


Xí nghiệp ứng vốn có cùng nó kinh doanh chủng loại cùng quy mô cùng nhau thích ứng phù hợp 《 dược phẩm kinh doanh chất lượng quản lý quy phạm 》 yêu cầu của nhiệt độ bình thường khố , râm mát khố , kho lạnh .


Xí nghiệp ứng vốn có cùng nó kinh doanh chủng loại cùng quy mô cùng nhau thích ứng phù hợp 《 dược phẩm kinh doanh chất lượng quản lý quy phạm 》 yêu cầu của râm mát khố , kho lạnh , tổng diện tích không được thấp hơn 5 0 0 mét vuông .


Là □ , không □


13


Kho chứa hoàn cảnh sạch sẽ , mặt đất vuông vức , vô nước đọng cùng cỏ dại , vô bụi , có hại khí thể vân vân nguồn ô nhiễm .


Kho chứa hoàn cảnh sạch sẽ , mặt đất vuông vức , vô nước đọng cùng cỏ dại , vô bụi , có hại khí thể vân vân nguồn ô nhiễm .


Là □ , không □


14


Dược phẩm chứa đựng khu tác nghiệp , phụ trợ khu tác nghiệp , khu làm việc , khu sinh hoạt bổn phận mở khoảng cách nhất định hoặc có cách ly biện pháp , dỡ hàng làm việc nơi chốn có trần nhà .


Dược phẩm chứa đựng khu tác nghiệp , phụ trợ khu tác nghiệp , khu làm việc , khu sinh hoạt bổn phận mở khoảng cách nhất định hoặc có cách ly biện pháp , dỡ hàng làm việc nơi chốn có trần nhà .


Là □ , không □


15


Xí nghiệp có thích hợp dược phẩm đảm bảo cùng phù hợp dược phẩm chứa đựng yêu cầu của nhiệt độ bình thường khố , râm mát khố , kho lạnh . Trong đó nhiệt độ bình thường khố nhiệt độ là 0 -3 0 ℃ , râm mát khố là 0 -2 0 ℃ , kho lạnh nhiệt độ là 2- 1 0 ℃; mỗi bên khố phòng độ ẩm tương đối ứng bảo trì tại 45-75% ở giữa .


Xí nghiệp có thích hợp dược phẩm đảm bảo cùng phù hợp dược phẩm chứa đựng yêu cầu của nhiệt độ bình thường khố , râm mát khố , kho lạnh . Trong đó nhiệt độ bình thường khố nhiệt độ là 1 0 -3 0 ℃ , râm mát khố là 0 -2 0 ℃ , kho lạnh nhiệt độ là 2- 1 0 ℃; mỗi bên khố phòng độ ẩm tương đối ứng bảo trì tại 45-75% ở giữa .


Là □ , không □


16


Trong phòng kho vách tường , trần nhà cùng mặt đất trơn bóng , vuông vức , cửa sổ kết cấu nghiêm mật .


Trong phòng kho vách tường , trần nhà cùng mặt đất trơn bóng , vuông vức , cửa sổ kết cấu nghiêm mật .


Là □ , không □


17


Kho chứa có phù hợp quy định yêu cầu của phòng cháy , an toàn công trình .


Kho chứa có phù hợp quy định yêu cầu của phòng cháy , an toàn công trình .


Là □ , không □


18


Nhà kho ứng phân chia đợi nghiệm khố ( khu ) , hợp cách phẩm khố ( khu ) , giao hàng ( phối đưa ) khố ( khu ) , không hợp cách phẩm khố ( khu ) , trả hàng khố ( khu ) vân vân chuyên dụng nơi chốn , trong kinh doanh thuốc thuốc bào chế vẫn ứng phân chia số không hàng xưng lấy chuyên khố ( khu ) hoặc thuốc bào chế lô hàng thất . Ở trên mỗi bên khố ( khu ) đều ứng sắp đặt rõ ràng tiêu chí , cũng thực hành sắc tiêu quản lý .


Dược phẩm cùng không phải dược phẩm , uống thuốc cùng thuốc bôi phẩm ở giữa bổn phận mở gởi , dịch xuyên vị thuốc phẩm , thuốc bắc , thuốc đông y thuốc bào chế cùng trong thuốc của dịch nhiên vân vân vật nguy hiểm ứng với loại khác dược phẩm xa cách gởi .


Nhà kho ứng phân chia đợi nghiệm khố ( khu ) , hợp cách phẩm khố ( khu ) , giao hàng ( phối đưa ) khố ( khu ) , không hợp cách phẩm khố ( khu ) , trả hàng khố ( khu ) vân vân chuyên dụng nơi chốn , trong kinh doanh thuốc thuốc bào chế vẫn ứng phân chia số không hàng xưng lấy chuyên khố ( khu ) . Ở trên mỗi bên khố ( khu ) đều ứng sắp đặt rõ ràng tiêu chí , cũng thực hành sắc tiêu quản lý .


Dược phẩm cùng không phải dược phẩm , uống thuốc cùng thuốc bôi phẩm ở giữa bổn phận mở gởi , dịch xuyên vị thuốc phẩm , thuốc bắc , thuốc đông y thuốc bào chế cùng trong thuốc của dịch nhiên vân vân vật nguy hiểm ứng với loại khác dược phẩm xa cách gởi .


Là □ , không □


19


Có bảo trì dược phẩm cùng mặt đất ở giữa có khoảng cách nhất định của thiết bị .


Nhà kho phải có bảo trì dược phẩm cùng mặt đất ở giữa có khoảng cách nhất định của thiết bị .


Là □ , không □


2 0


Nhà kho phải có ưa tối , thông gió của công trình thiết bị .


Nhà kho phải có ưa tối , thông gió của công trình thiết bị .


Là □ , không □


2 1


Nhà kho phải có kiểm trắc cùng điều tiết ấm , độ ẩm của công trình .


Nhà kho phải có kiểm trắc cùng điều tiết ấm , độ ẩm của công trình .


Là □ , không □


22


Nhà kho phải có chống bụi , phòng ẩm , phòng hỏng , chống ô nhiễm cùng phòng trùng , phòng chuột , phòng chim vân vân công trình .


Nhà kho phải có chống bụi , phòng ẩm , phòng hỏng , chống ô nhiễm cùng phòng trùng , phòng chuột , phòng chim vân vân công trình .


Là □ , không □


23


Nhà kho phải có phù hợp an toàn dùng điện yêu cầu của chiếu sáng công trình .


Nhà kho phải có phù hợp an toàn dùng điện yêu cầu của chiếu sáng công trình .


Là □ , không □


24


Nhà kho phải có thích hợp tháo dỡ số không cùng liều rương giao hàng của nơi làm việc cùng đóng gói vật đoán của chứa đựng nơi chốn cùng thiết bị .


Nhà kho phải có thích hợp tháo dỡ số không cùng liều rương giao hàng của nơi làm việc cùng đóng gói vật đoán của chứa đựng nơi chốn cùng thiết bị .


Là □ , không □


25


Trong kinh doanh dược liệu cùng thuốc đông y thuốc bào chế của xí nghiệp , ứng thiết trí thuốc đông y phòng tiêu bản ( quỹ ) .


Trong kinh doanh dược liệu cùng thuốc đông y thuốc bào chế của xí nghiệp , ứng thiết trí thuốc đông y phòng tiêu bản ( quỹ ) .


Là □ , không □


26


Xí nghiệp ứng tại kho chứa thiết trí phù hợp vệ sinh yêu cầu của nghiệm thu bảo dưỡng thất , nghiệm thu bảo dưỡng thất phải có chống bụi , phòng ẩm , ấm ướt độ khống chế thiết bị .


Xí nghiệp ứng tại kho chứa thiết trí phù hợp vệ sinh yêu cầu của nghiệm thu bảo dưỡng thất , nghiệm thu bảo dưỡng thất phải có chống bụi , phòng ẩm , ấm ướt độ khống chế thiết bị .


Là □ , không □


27


Xí nghiệp của nghiệm thu bảo dưỡng thất ứng phối trí một phần ngàn cây cân , thanh thản độ dụng cụ đo lường , tiêu chuẩn so với sắc dịch vân vân; trong kinh doanh dược liệu , thuốc đông y thuốc bào chế của xí nghiệp , vẫn ứng phối trí trình độ trắc định nghi , tử ngoại đèn huỳnh quang , kính hiển vi .Là □ , không □
Xí nghiệp ứng thành lập chuyên dụng máy tính tin tức hệ thống quản lý , cũng vận dụng hệ thống này đối dược phẩm của mua tiến , nhập kho nghiệm thu , tại khố bảo dưỡng , phối đưa , xuất khố duyệt lại tiến hành tự động đóng liên khống chế , năng lực toàn bộ hành trình bao trùm dược phẩm mua tiến , chứa đựng , cửa hàng tiêu thụ hàng hóa vân vân kinh doanh khâu chất lượng . Chế định chế độ quy định , công việc chương trình , công việc ghi chép vân vân ứng với xí nghiệp máy tính hệ thống quản lý dung hợp . Có thực hiện tiếp nhận dược phẩm giám sát bộ môn quản lý điện tử giám thị của điều kiện .28


Xí nghiệp ứng có phù hợp dược phẩm đặc tính yêu cầu của phối đưa vận chuyển năng lực .


Xí nghiệp ứng có phù hợp dược phẩm đặc tính yêu cầu của phối đưa vận chuyển năng lực .


Là □ , không □


Thứ ba bộ phậnChế độ cùng quản lý


29


Xí nghiệp ứng tác định cam đoan chất lượng quản lý chức năng bình thường hành sử cùng chỗ kinh doanh dược phẩm chất lượng của qui chế xí nghiệp cùng công việc chương trình . Nội dung bao gồm:


( 1 ) chất lượng phương châm cùng mục tiêu quản lý;


(2 ) chất lượng hệ thống xét duyệt;


(3 ) ban ngành liên quan , tổ chức cùng nhân viên chất lượng trách nhiệm;


(4 ) chất lượng bác bỏ của quy định;


(5 ) chất lượng tin tức quản lý;


(6 ) thủ doanh xí nghiệp cùng thủ doanh chủng loại của xét duyệt;


(7 ) dược phẩm mua sắm quản lý;


(8 ) chất lượng nghiệm thu của quản lý;


(9 ) chứa trong kho đảm bảo , bảo dưỡng cùng xuất khố duyệt lại của quản lý;


( 1 0 ) có quan hệ ghi chép cùng bằng chứng của quản lý;


( 1 1 ) đặc biệt quản lý dược phẩm của quản lý;


( 12 ) gần hiệu quả kỳ dược phẩm , không hợp cách dược phẩm cùng trả hàng dược phẩm của quản lý;


( 13 ) chất lượng sự tình nguyên nhân , chất lượng thẩm tra cùng chất lượng khiếu nại quản lý;


( 14 ) dược phẩm không tốt phản ứng báo cáo quy định;


( 15 ) vệ sinh cùng người viên tình trạng sức khỏe của quản lý;


( 16 ) trọng yếu máy móc quản lý;


( 17 ) tính toán khí cụ quản lý;


( 18 ) chất lượng phương diện của giáo dục , huấn luyện cùng khảo hạch quy định;


( 19 ) cửa hàng chất lượng quản lý có quan hệ quy định ( nội dung bao gồm: có quan hệ nghiệp vụ cùng cương vị quản lý của chất lượng trách nhiệm; dược phẩm nghiệm thu của quản lý; dược phẩm trưng bày của quản lý; dược phẩm bảo dưỡng của quản lý; dược phẩm tiêu thụ hàng hóa cùng đơn thuốc của quản lý; tháo dỡ số không dược phẩm của quản lý; chất lượng phục vụ của quản lý; vệ sinh cùng người viên khỏe mạnh quản lý; trong kinh doanh thuốc thuốc bào chế đấy, phải có phù hợp thuốc đông y thuốc bào chế tiêu thụ hàng hóa quản lý quy định ) vân vân.


Xí nghiệp ứng tác định cam đoan chất lượng quản lý chức năng bình thường hành sử cùng chỗ kinh doanh dược phẩm chất lượng của qui chế xí nghiệp cùng công việc chương trình . Nội dung bao gồm:


( 1 ) chất lượng phương châm cùng mục tiêu quản lý;


(2 ) chất lượng hệ thống xét duyệt;


(3 ) ban ngành liên quan , tổ chức cùng nhân viên chất lượng trách nhiệm;


(4 ) chất lượng bác bỏ của quy định;


(5 ) chất lượng tin tức quản lý;


(6 ) thủ doanh xí nghiệp cùng thủ doanh chủng loại của xét duyệt;


(7 ) dược phẩm mua sắm quản lý;


(8 ) chất lượng nghiệm thu của quản lý;


(9 ) chứa trong kho đảm bảo , bảo dưỡng cùng xuất khố duyệt lại của quản lý;


( 1 0 ) có quan hệ ghi chép cùng bằng chứng của quản lý;


( 1 1 ) đặc biệt quản lý dược phẩm của quản lý;


( 12 ) gần hiệu quả kỳ dược phẩm , không hợp cách dược phẩm cùng trả hàng dược phẩm của quản lý;


( 13 ) chất lượng sự tình nguyên nhân , chất lượng thẩm tra cùng chất lượng khiếu nại quản lý;


( 14 ) dược phẩm không tốt phản ứng báo cáo quy định;


( 15 ) vệ sinh cùng người viên tình trạng sức khỏe của quản lý;


( 16 ) trọng yếu máy móc quản lý;


( 17 ) tính toán khí cụ quản lý;


( 18 ) chất lượng phương diện của giáo dục , huấn luyện cùng khảo hạch quy định;


( 19 ) cửa hàng chất lượng quản lý có quan hệ quy định ( nội dung bao gồm: có quan hệ nghiệp vụ cùng cương vị quản lý của chất lượng trách nhiệm; dược phẩm nghiệm thu của quản lý; dược phẩm trưng bày của quản lý; dược phẩm bảo dưỡng của quản lý; dược phẩm tiêu thụ hàng hóa cùng đơn thuốc của quản lý; tháo dỡ số không dược phẩm của quản lý; chất lượng phục vụ của quản lý; vệ sinh cùng người viên khỏe mạnh quản lý; trong kinh doanh thuốc thuốc bào chế đấy, phải có phù hợp thuốc đông y thuốc bào chế tiêu thụ hàng hóa quản lý quy định ) vân vân;


(2 0 ) máy tính quản lý hệ thống thông tin quản lý quy định


Là □ , không □


3 0


Xí nghiệp sử dụng của tính toán khí cụ ứng phù hợp quốc gia có quan hệ quy định .


Xí nghiệp sử dụng của tính toán khí cụ ứng phù hợp quốc gia có quan hệ quy định .


Là □ , không □


3 1


Xí nghiệp ứng theo quy định chí ít ứng thành lập trở xuống dược phẩm chất lượng quản lý ghi chép ( biểu hiện thức ) . Nội dung bao gồm:


( 1 )            dược phẩm mua tiến ghi chép;


(2 )            mua tiến dược phẩm nghiệm thu ghi chép;


(3 )            dược phẩm chất lượng bảo dưỡng , kiểm tra ghi chép;


(4 )            dược phẩm xuất khố duyệt lại ghi chép;


(5 )            dược phẩm chất lượng thẩm tra , khiếu nại , kiểm tra thí điểm tình huống ghi chép;


(6 )            không hợp cách dược phẩm báo cáo tổn hại , tiêu hủy ghi chép;


(7 )            dược phẩm trả hàng ghi chép;


(8 )            cửa hàng lui về dược phẩm nghiệm thu ghi chép;


(9 )            nhà kho ấm , độ ẩm ghi chép;


( 1 0 )        tính toán khí cụ sử dụng , kiểm định ghi chép;


( 1 1 )        chất lượng sự tình nguyên nhân báo cáo ghi chép;


( 12 )        dược phẩm không tốt phản ứng báo cáo ghi chép;


( 13 )        cửa hàng dược phẩm nghiệm thu ghi chép;


( 14 )        cửa hàng trưng bày dược phẩm chất lượng kiểm tra ghi chép;


( 15 )        cửa hàng thuốc đông y thuốc bào chế trang phục đẩu duyệt lại ghi chép;


( 16 )        cửa hàng tháo dỡ số không dược phẩm tiêu thụ hàng hóa ghi chép;


( 17 )        cửa hàng toa thuốc điều phối tiêu thụ hàng hóa ghi chép;


( 18 )        chất lượng quản lý chế độ chấp hành tình huống kiểm tra cùng khảo hạch ghi chép vân vân.


Xí nghiệp ứng theo quy định chí ít ứng thành lập trở xuống dược phẩm chất lượng quản lý ghi chép ( biểu hiện thức ) . Nội dung bao gồm:


( 1 )            dược phẩm mua tiến ghi chép;


(2 )            mua tiến dược phẩm nghiệm thu ghi chép;


(3 )            dược phẩm chất lượng bảo dưỡng , kiểm tra ghi chép;


(4 )            dược phẩm xuất khố duyệt lại ghi chép;


(5 )            dược phẩm chất lượng thẩm tra , khiếu nại , kiểm tra thí điểm tình huống ghi chép;


(6 )            không hợp cách dược phẩm báo cáo tổn hại , tiêu hủy ghi chép;


(7 )            dược phẩm trả hàng ghi chép;


(8 )            cửa hàng lui về dược phẩm nghiệm thu ghi chép;


(9 )            nhà kho ấm , độ ẩm ghi chép;


( 1 0 )        tính toán khí cụ sử dụng , kiểm định ghi chép;


( 1 1 )        chất lượng sự tình nguyên nhân báo cáo ghi chép;


( 12 )        dược phẩm không tốt phản ứng báo cáo ghi chép;


( 13 )        cửa hàng dược phẩm nghiệm thu ghi chép;


( 14 )        cửa hàng trưng bày dược phẩm chất lượng kiểm tra ghi chép;


( 15 )        cửa hàng thuốc đông y thuốc bào chế trang phục đẩu duyệt lại ghi chép;


( 16 )        cửa hàng tháo dỡ số không dược phẩm tiêu thụ hàng hóa ghi chép;


( 17 )        cửa hàng toa thuốc điều phối tiêu thụ hàng hóa ghi chép;


( 18 )        chất lượng quản lý chế độ chấp hành tình huống kiểm tra cùng khảo hạch ghi chép vân vân.


Là □ , không □


32


Xí nghiệp ứng theo quy định thành lập trở xuống dược phẩm chất lượng quản lý hồ sơ ( bảng biểu ) . Nội dung bao gồm:


( 1 )            nhân viên khỏe mạnh kiểm tra hồ sơ;


(2 )            nhân viên huấn luyện hồ sơ;


(3 )            dược phẩm chất lượng hồ sơ;


(4 )            dược phẩm bảo dưỡng hồ sơ;


(5 )            bên cung cấp hồ sơ;


(6 )            công trình cùng thiết bị cùng định kỳ kiểm tra , giữ gìn và tu sửa , bảo dưỡng hồ sơ;


(7 )            tính toán khí cụ quản lý hồ sơ;


(8 )            thủ doanh xí nghiệp phê duyệt biểu hiện;


(9 )            thủ doanh chủng loại phê duyệt biểu hiện;


( 1 0 )        không hợp cách dược phẩm báo cáo tổn hại phê duyệt biểu hiện;


( 1 1 )        dược phẩm chất lượng tin tức bảng tổng hợp hóa đơn;


( 12 )        dược phẩm chất lượng vấn đề truy tung biểu hiện;


( 13 )        gần hiệu quả kỳ dược phẩm thúc tiêu biểu hiện;


( 14 )        dược phẩm không tốt phản ứng báo cáo biểu hiện vân vân.


Xí nghiệp ứng theo quy định thành lập trở xuống dược phẩm chất lượng quản lý hồ sơ ( bảng biểu ) . Nội dung bao gồm:


( 1 )            nhân viên khỏe mạnh kiểm tra hồ sơ;


(2 )            nhân viên huấn luyện hồ sơ;


(3 )            dược phẩm chất lượng hồ sơ;


(4 )            dược phẩm bảo dưỡng hồ sơ;


(5 )            bên cung cấp hồ sơ;


(6 )            công trình cùng thiết bị cùng định kỳ kiểm tra , giữ gìn và tu sửa , bảo dưỡng hồ sơ;


(7 )            tính toán khí cụ quản lý hồ sơ;


(8 )            thủ doanh xí nghiệp phê duyệt biểu hiện;


(9 )            thủ doanh chủng loại phê duyệt biểu hiện;


( 1 0 )        không hợp cách dược phẩm báo cáo tổn hại phê duyệt biểu hiện;


( 1 1 )        dược phẩm chất lượng tin tức bảng tổng hợp hóa đơn;


( 12 )        dược phẩm chất lượng vấn đề truy tung biểu hiện;


( 13 )        gần hiệu quả kỳ dược phẩm thúc tiêu biểu hiện;


( 14 )        dược phẩm không tốt phản ứng báo cáo biểu hiện vân vân.


Là □ , không □


Bộ phận thứ tưCửa hàng quản lý


33


Cửa hàng ứng tại cửa hàng trước treo bản dây chuyền xí nghiệp của thống nhất hiệu buôn cùng tiêu chí .


Xí nghiệp cùng với cửa hàng ứng thống nhất hiệu buôn , thống nhất mua sắm , thống nhất chứa đựng , thống nhất phối đưa , thống nhất quản lý . Cửa hàng không chiếm được đi mua sắm dược phẩm .


Là □ , không □


34


Cửa hàng ứng thiết trí chuyên ( kiêm ) chất lượng nhân viên quản lý , cụ thể phụ trách cửa hàng chất lượng quản lý công việc


Cửa hàng ứng thiết trí chuyên ( kiêm ) chất lượng nhân viên quản lý , cụ thể phụ trách cửa hàng chất lượng quản lý công việc


Là □ , không □


35


Cửa hàng người phụ trách , chất lượng nhân viên quản lý vô 《 dược phẩm quản lý pháp 》 đệ 76 điều , 83 điều quy định tình hình .


Cửa hàng người phụ trách , chất lượng nhân viên quản lý vô 《 dược phẩm quản lý pháp 》 đệ 76 điều , 83 điều quy định tình hình .


Là □ , không □


36


Cửa hàng phụ trách chất lượng quản lý công tác nhân viên ứng vốn có thuốc sĩ ( bao hàm thuốc đông y sĩ ) ở trên của kỹ thuật chức danh , hoặc là vốn có trung chuyên ở trên dược học hoặc liên quan chuyên nghiệp bằng cấp; kinh doanh ất giống như không phải toa thuốc cùng tại nông thôn hương trấn trở xuống địa khu thiết lập của dây chuyền cửa hàng , tham gia chất lượng quản lý công tác nhân viên ứng vốn có cao trung ở trên bằng cấp . Ở trên nhân viên ứng tại chức tại cương vị , không được tại những đơn vị khác kiêm chức .


Cửa hàng phụ trách chất lượng quản lý công tác nhân viên ứng vốn có dược sư ( bao hàm thuốc đông y sư ) ở trên của kỹ thuật chức danh , hoặc là vốn có trung chuyên ở trên dược học hoặc liên quan chuyên nghiệp bằng cấp; kinh doanh ất giống như không phải toa thuốc cùng tại nông thôn hương trấn trở xuống địa khu thiết lập của dây chuyền cửa hàng , tham gia chất lượng quản lý công tác nhân viên ứng vốn có cao trung ở trên bằng cấp .


Ở trên nhân viên ứng tại chức tại cương vị , không được tại những đơn vị khác kiêm chức .


Là □ , không □


37


Kinh doanh toa thuốc của cửa hàng , đơn thuốc xét duyệt nhân viên xác nhận hành nghề dược sư hoặc dược sư ( bao hàm thuốc đông y sư ) ở trên kỹ thuật chuyên nghiệp chức danh .


Kinh doanh toa thuốc của bán lẻ tiệm thuốc , thiếu hạt thị cùng huyện thành sở tại của cửa hàng đơn thuốc xét duyệt nhân viên nhất định phải là đăng kí đến bản đơn vị của hành nghề dược sư hoặc vốn có dược học hoặc thuốc đông y học trung cấp trở lên kỹ thuật chuyên nghiệp chức danh; huyện trở xuống địa khu xây dựng của cửa hàng đơn thuốc xét duyệt nhân viên phải có đủ dược sư hoặc dược sư ở trên kỹ thuật chuyên nghiệp chức danh , có điều kiện ứng phân phối hành nghề dược sư .


Là □ , không □


38


Cửa hàng tham gia dược phẩm nghiệm thu công tác nhân viên cùng nhân viên mậu dịch ứng vốn có cao trung ( bao hàm ) ở trên trình độ văn hóa . Như là sơ trung trình độ văn hóa , cần vốn có 5 năm trở lên tham gia dược phẩm kinh doanh công tác trải qua .


Cửa hàng tham gia dược phẩm nghiệm thu công tác nhân viên cùng nhân viên mậu dịch ứng vốn có cao trung ( bao hàm ) ở trên trình độ văn hóa .


Là □ , không □


39


Cửa hàng tham gia chất lượng quản lý , nghiệm thu công tác nhân viên cùng nhân viên mậu dịch , đã chuyên nghiệp hoặc cương vị huấn luyện , cũng từ địa cấp thị ( bao hàm ) ở trên dược phẩm giám sát bộ môn quản lý khảo thí hợp cách , lấy được cương vị hợp cách giấy chứng nhận hậu phương có thể lên cương vị .


Cửa hàng tham gia chất lượng quản lý , nghiệm thu công tác nhân viên cùng nhân viên mậu dịch , đã chuyên nghiệp hoặc cương vị huấn luyện , cũng từ địa cấp thị ( bao hàm ) ở trên dược phẩm giám sát bộ môn quản lý khảo thí hợp cách , lấy được cương vị hợp cách giấy chứng nhận hậu phương có thể lên cương vị .


Là □ , không □


4 0


Cửa hàng trực tiếp tiếp xúc dược phẩm cương vị nhân viên , ứng tiến hành khỏe mạnh kiểm tra cũng thành lập hồ sơ . Bị mắc bệnh tâm thần , bệnh truyền nhiễm cùng những khả năng khác ô nhiễm dược phẩm tật bệnh nhân viên , không được tham gia trực tiếp tiếp xúc dược phẩm bên trong đóng gói của công việc .


Cửa hàng trực tiếp tiếp xúc dược phẩm cương vị nhân viên , ứng tiến hành khỏe mạnh kiểm tra cũng thành lập hồ sơ . Bị mắc bệnh tâm thần , bệnh truyền nhiễm cùng những khả năng khác ô nhiễm dược phẩm tật bệnh nhân viên , không được tham gia trực tiếp tiếp xúc dược phẩm bên trong đóng gói của công việc .


Là □ , không □


4 1


Cửa hàng phải có cùng kinh doanh dược phẩm quy mô cùng nhau thích ứng kinh doanh nơi chốn , cũng phối trí điều tiết nhiệt độ , độ ẩm của thiết bị . Kinh doanh nơi chốn trước mặt tích không thua kém 4 0 mét vuông , trong đó kinh doanh không phải toa thuốc cùng tại nông thôn hương trấn trở xuống địa khu thiết lập của dây chuyền cửa hàng kinh doanh nơi chốn diện tích không thua kém 25 mét vuông .


Cửa hàng phải có cùng kinh doanh dược phẩm quy mô cùng nhau thích ứng kinh doanh nơi chốn , cũng phối trí điều tiết nhiệt độ , độ ẩm của thiết bị . Kinh doanh nơi chốn trước mặt tích không thua kém 6 0 mét vuông , trong đó kinh doanh không phải toa thuốc cùng tại nông thôn hương trấn trở xuống địa khu thiết lập của dây chuyền cửa hàng kinh doanh nơi chốn diện tích không thua kém 4 0 mét vuông .Cụ thể diện tích từ mỗi bên thị thực phẩm dược phẩm giám sát bộ môn quản lý căn cứ mỗi bên thị thực tế xác định báo cáo thiếu cục lập hồ sơ .


Là □ , không □


42


Cửa hàng , kinh doanh làm việc , sinh hoạt các loại khu vực bổn phận mở, cũng làm đến hoàn cảnh sạch sẽ , không ô nhiễm vật . Tại siêu thị các cái khác thương nghiệp trong xí nghiệp thiết lập của dây chuyền cửa hàng , phải có đủ độc lập khu vực .


Cửa hàng , kinh doanh làm việc , sinh hoạt các loại khu vực bổn phận mở, cũng làm đến hoàn cảnh sạch sẽ , không ô nhiễm vật . Tại siêu thị các cái khác thương nghiệp trong xí nghiệp thiết lập của bán lẻ tiệm thuốc , phải có đủ độc lập khu vực , nó ấm khống thiết bị năng lực thỏa mãn dược phẩm trưng bày yêu cầu .


Là □ , không □


43


Cửa hàng kinh doanh nơi chốn , kinh doanh dụng giá hàng , quầy hàng đầy đủ , tiêu thụ hàng hóa quỹ tổ tiêu chí bắt mắt .


Kinh doanh nơi chốn phải có phù hợp dược phẩm phân loại quản lý yêu cầu của giá hàng cùng quầy hàng , số lượng sung túc , bày ra hợp lý , quỹ chất hợp thành giống như tiêu chí bắt mắt , không được đem dược phẩm gởi hoặc bày ra tại giá hàng ( quỹ ) bên ngoài của bộ phận .


Là □ , không □


44


Cửa hàng ứng phối trí dễ dàng cho dược phẩm trưng bày biểu hiện ra của thiết bị .


Cửa hàng ứng phối trí dễ dàng cho dược phẩm trưng bày biểu hiện ra của thiết bị .


Là □ , không □


45


Cửa hàng ứng căn cứ cần phối trí phù hợp dược phẩm đặc tính yêu cầu của ướp lạnh gởi thiết bị .


Cửa hàng ứng căn cứ cần phối trí phù hợp dược phẩm đặc tính yêu cầu của ướp lạnh gởi thiết bị .


Là □ , không □


46


Cửa hàng trong kinh doanh thuốc thuốc bào chế đấy, ứng phối trí cần thiết của điều phối đơn thuốc cùng lâm vuông bào chế của thiết bị .


Trong kinh doanh thuốc thuốc bào chế của xí nghiệp , kinh doanh nơi chốn ứng phối trí phù hợp vệ sinh yêu cầu của điều phối đơn thuốc cùng lâm vuông gia công công trình thiết bị . Thuốc đông y thuốc bào chế đẩu trước thuốc danh viết ứng sử dụng chính danh chính chữ .


Là □ , không □


47


Cửa hàng ứng phân phối hoàn hảo cái cân cùng sạch sẽ vệ sinh của dược phẩm điều hoà công cụ , đóng gói vật dụng vân vân.


Kinh doanh nơi chốn ứng thiết lập tháo dỡ số không quầy chuyên doanh , cũng phối hữu tháo dỡ việc vặt đồ cùng chuyên dụng đóng gói vật liệu , tháo dỡ số không quầy chuyên doanh , công cụ cùng đóng gói vật liệu ứng sạch sẽ vệ sinh . Cần ướp lạnh của tháo dỡ số không dược phẩm ứng gởi tại ướp lạnh thiết bị bên trong .


Là □ , không □


48


Cửa hàng trưng bày dược phẩm của container cùng tủ kính ứng sạch sẽ vệ sinh , phòng ngừa người vì ô nhiễm .


Cửa hàng trưng bày dược phẩm của container cùng tủ kính ứng sạch sẽ vệ sinh , phòng ngừa người vì ô nhiễm .


Là □ , không □
Kinh doanh độc tê dại thuốc đông y thuốc bào chế , hai giống như thuốc an thần vân vân đặc biệt quản lý dược phẩm đấy, ứng phối trí gởi dược phẩm của quầy chuyên doanh cùng đảm bảo dụng thiết bị , công cụ , khóa đồ vân vân.49


Cửa hàng toa thuốc cùng không phải toa thuốc quầy hàng phải có bắt mắt tiêu chí , cũng thiết trí có cảnh cáo nói . Tương ứng cảnh cáo nói như sau:


Toa thuốc: bằng y sư đơn thuốc tiêu thụ hàng hóa , mua sắm cùng sử dụng !


Giáp giống như không phải toa thuốc , ất giống như không phải toa thuốc: mời cẩn thận đọc dược phẩm sách hướng dẫn sử dụng cũng lẽ ra rõ ràng sử dụng hoặc tại dược sư dưới sự chỉ đạo mua sắm cùng sử dụng !


Cửa hàng toa thuốc cùng không phải toa thuốc quầy hàng phải có bắt mắt tiêu chí , cũng thiết trí có cảnh cáo nói . Tương ứng cảnh cáo nói như sau:


Toa thuốc: bằng y sư đơn thuốc tiêu thụ hàng hóa , mua sắm cùng sử dụng !


Giáp giống như không phải toa thuốc , ất giống như không phải toa thuốc: mời cẩn thận đọc dược phẩm sách hướng dẫn sử dụng cũng lẽ ra rõ ràng sử dụng hoặc tại dược sư dưới sự chỉ đạo mua sắm cùng sử dụng !


Đơn thuốc xét duyệt nhân viên Ly cương vị lúc ứng minh thị , cũng đình chỉ toa thuốc của tiêu thụ hàng hóa .


Là □ , không □


5 0


Cửa hàng ứng vốn có thỏa mãn bản xứ người tiêu dùng cần thiết dược phẩm của năng lực , cũng có thể bảo chứng 24 giờ cung ứng .Là □ , không □


5 1


Cửa hàng toa thuốc không thắng dụng tự chọn tự do phương thức tiêu thụ hàng hóa .


Cửa hàng toa thuốc không thắng dụng tự chọn tự do phương thức tiêu thụ hàng hóa .


Là □ , không □


52


Cửa hàng ứng tại kinh doanh tiệm ăn chỉ rõ phục vụ công ước , công bố giám sát điện thoại cùng thiết trí khách hàng ý kiến bộ .


Cửa hàng ứng tại kinh doanh tiệm ăn chỉ rõ phục vụ công ước , công bố giám sát điện thoại cùng thiết trí khách hàng ý kiến bộ .


Là □ , không □


Nghiệm thu kết quả đánh giá nói rõ chính xác:


1 , xây dựng dược phẩm bán lẻ dây chuyền xí nghiệp nghiệm thu áp dụng tiêu chuẩn tổng cộng 52 hạng . Hiện trường nghiệm thu lúc, ứng đuổi hạng tiến hành kiểm tra toàn diện , nghiệm thu , cũng đuổi hạng làm ra rõ ràng hoặc phủ định đánh giá .


2 , hiện trường nghiệm thu kết quả toàn bộ phù hợp bản tiêu chuẩn , đánh giá là nghiệm thu hợp cách; hiện trường nghiệm thu kết quả có không phù hợp bản tiêu chuẩn , hoặc có thiếu hạng ( hợp lý thiếu hạng không tính ) , hạng mục không hoàn chỉnh , không đầy đủ đấy, đánh giá là nghiệm thu không hợp cách .


3 , đối nghiệm thu hợp cách hoặc nghiệm thu không hợp cách đấy, căn cứ 《 an huy thiếu dược phẩm kinh doanh giấy phép bạn pháp quản lý áp dụng quy tắc chi tiết 》 đầu thứ chín đệ (5) hạng của quy định làm

  Bổn trạm là cung cấp cá nhân kiến thức quản lý internet tồn trữ không gian , tất cả nội dung đều từ người sử dụng tuyên bố , không có nghĩa là bổn trạm quan điểm . Xin chú ý phân biệt trong nội dung của phương thức liên lạc , hướng dẫn mua sắm vân vân tin tức , để phòng lừa gạt . Như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung , xin điểm kíchMột kiện báo cáo .
  Chuyển giấu Full screen Đóng dấu Chia sẻ Tặng hoa (0)

  0Điều bình luận

  Phát biểu

  Xin tuân thủ người sử dụngBình luận công ước

  Tương tự luận án Càng nhiều

  p