Mùi đăng lục

Khai thông VIP , trôi chảy hưởng miễn phí sách điện tử vân vân 14 hạng siêu giá trị phục

Khai thông VIP
Triệu kinh sinh từ ứng dụng góc độ kiểm tra châm cứu lý luận

Tác giả giới thiệu vắn tắt:

Triệu kinh sinh , biết cấp 2 y học nhân , trung quốc trung bệnh viện y khoa giáo sư .


Trích yếu

Châm cứu lý luận cùng thực tiễn quan hệ vấn đề , theo châm cứu lâm sàng phát triển mà ngày càng đột xuất . Bài này từ lý luận nghiên cứu tự thân góc độ , nghiên cứu thảo luận nó nguyên nhân cùng nhận thức phương pháp . Châm cứu đồng dạng phương pháp đặc điểm có thể khái quát là thi chữa chỗ cùng thi thuật pháp , nội dung tương quan của lý luận tạo dựng tại châm cứu lý luận hệ thống phạm trù trung đô đối lập bạc nhược yếu kém . Châm cứu thi chữa chỗ có bao nhiêu loại , chủ yếu bao gồm máu lạc , kinh gân , phân thịt , đối ứng điểm các loại, mà không duy huyệt; cùng tương ứng thi thuật pháp cộng đồng cấu thành châm cứu đa dạng phương thức . Huyệt gần chữa tác dụng , cũng là châm cứu kích thích cơ bản tác dụng , cùng châm cứu đa dạng phương thức càng thêm liên quan . Bởi vậy , toàn diện nhận thức huyệt cùng có quan hệ kinh mạch lý luận , mới có khả năng nắm chặc lý luận của lâm sàng chỉ đạo ý nghĩa , là sáng tạo phương pháp mới cung cấp lý luận chống đở .


Tại châm cứu phương pháp chữa bệnhn tổng hợp của dài dằng dặc đang phát triển , gần vài chục năm nay của liên quan nghiên cứu và phương pháp mới hiện lên có thể nói là phong phú nhất , đồng thời , đối châm cứu lý luận lý giải của hoang mang cũng là chưa từng có . Bài này thử từ châm cứu vận dụng một dạng, phương pháp đặc điểm , giản tích kinh mạch , huyệt cùng ám sát pháp lý luận của một chút nhận thức vấn đề .

1

Phương pháp châm cứu của đặc điểm cùng cùng lý luận quan hệ

Châm cứu phương pháp chữa bệnhn tổng hợp là một loại bên ngoài chữa phương pháp , lấy kim châm , thiêu ngải vân vân kích thích bên ngoài thân là phương pháp chữa trị , từ đó sinh sinh tự thân điều tiết tác dụng đến chống tật bệnh . Châm cứu phương pháp chữa bệnhn tổng hợp của áp dụng , ngoài khám bệnh tra chẩn bệnh bên ngoài , chủ yếu liên quan đến hai đại phương diện , một là thi chữa chỗ , một là thi thuật pháp . Thi chữa chỗ , chủ yếu là lựa chọn thi hành châm cứu của cụ thể vị trí , vị trí hoặc tổ chức . Thi thuật pháp , chủ yếu là lựa chọn phương pháp trị liệu vấn đề , tức như thế nào tiến hành kim châm cùng ngải cứu kỹ thuật làm việc .


Hai phương diện này bên trong lâm sàng trực tiếp nội dung tương quan , tại châm cứu trong lý luận ở vào loại trạng thái nào? Châm cứu lý luận hệ thống phạm trù , bình thường chia làm kinh lạc , huyệt , ám sát cứu cùng trị liệu bốn đại phương diện . Có lý luận hóa trình độ bên trên, trên tổng thể là hai cái trước mạnh, ... sau yếu; trong đó lý luận tính mạnh nhất của phạm trù là kinh lạc , thật là huyệt , hai cái này phạm trù cấu thành lý luận tính nội dung của chủ thể . Cùng châm cứu thực tiễn trực tiếp tương quan thi chữa chỗ cùng thi thuật pháp , thi chữa đơn thuốc mặt , ở trên thuật lý luận phạm trù trung lấy huyệt bộ phận luận đến nhiều nhất , đồng tiến mà quan hệ đến kinh mạch lý luận; thi thuật pháp phương diện , thuộc về ám sát cứu phạm trù , bao gồm truyền thống châm cứu phương thức cùng hiện đại nhiều loại ( đặt vào châm cứu học phạm vây ) bên ngoài thân kích thích phương thức , đa số tính kỹ thuật nội dung , lý luận tính kém hơn . Mà đang trị liệu phạm trù ở bên trong, có quan hệ luận thuật cực ít . Cho nên , hai phương diện này nội dung tại châm cứu lý luận trong hệ thông ở vào thế yếu . Phải tăng cường châm cứu lý luận đối lâm sàng thực tiễn của chỉ đạo tính , đã cần muốn tăng lên những nội dung này của lý luận hóa trình độ , cũng muốn điều chỉnh cùng hoàn thiện châm cứu lý luận trong phạm vi cho , làm cho cùng lâm sàng thực tế tương hợp .

2

Kim châm thi chữa chỗ

Châm cứu lý luận cùng thực tiễn quan hệ vấn đề , càng nhiều tập trung ở lý luận tính khá mạnh của huyệt cùng kinh lạc phương diện . Vấn đề bản chất , chủ yếu không có lý luận nội dung bản thân , mà là không đủ xâm nhập nghiên cứu , thuộc về như thế nào nhận thức cùng lý luận tạo dựng của vấn đề . Kim châm của thi chữa chỗ cùng thi thuật pháp , cả hai đã riêng phần mình độc lập , lại tương hỗ liên quan , cái sau nhiều quyết định bởi tại cái trước . Bởi vậy , làm rõ đối kim châm thi chữa chỗ của nhận thức rất là trọng yếu .

2.1 không những huyệt

Luận đến kim châm thi chữa chỗ , bình thường đầu tiên nghĩ đến của chính là"Huyệt"Phạm vi . Ôn lại văn hiến có thể phát hiện , châm cứu nhất là kim châm thi chữa chỗ , xa không chỉ huyệt , 《 bên trong kinh » đối với cái này đã có tương đối toàn diện tải thuật , nhưng dĩ vãng đối với cái này không đủ xâm nhập nghiên cứu thảo luận , thất bại hình thành lý luận phương diện của hệ thống nhận thức . 《 linh khuQuan châm》 thiên"Chín ám sát"Bên trong đa số nội dung thuộc ở phương diện này , nó tính chất phân biệt khái quát như sau:

Điểm huyệtHoặc kinh huyệt: nhất viết thua ám sát: thua ám sát nhân , ám sát chư kinh huỳnh thua bẩn thú cũng . Nhị viết đường xa ám sát: đường xa ám sát nhân , bệnh ở trên , lấy phía dưới, ám sát phủ thú cũng .

Ám sát kết liễuHoặc kết liễu lạc( kinh mạch khu vực ): tam viết kinh ám sát: kinh ám sát nhân , ám sát đại kinh của kết liễu lạc kinh phân cũng .

Ám sát lạcHoặc lạc mạch: tứ viết lạc ám sát: lạc ám sát nhân , ám sát nhỏ lạc huyết mạch cũng .

Ám sát thịtHoặc phân thịt: ngũ viết phân ám sát: phân ám sát nhân , ám sát phân nhục chi ở giữa cũng .

Ám sát daHoặc vỏ: thất viết gờ ráp: gờ ráp nhân , ám sát di chuyển tý làn da cũng .

Ám sát bệnh vị trí đối ứng điểm: bát viết cây gai nhọn khổng lồ: cây gai nhọn khổng lồ nhân , trái lấy phải, phải lấy trái.

Ám sát ung mủ: sáu nói đại tả ám sát: đại tả ám sát nhân , ám sát đại mủ lấy phi châm cũng .

Hỏa châm: cửu viết thối ám sát: thối ám sát nhân , ám sát phần châm thì lấy tý cũng .

Chỗ luận"Chín ám sát",Là vì thích ứng chín loại tình huống khác nhau ("Cửu biến" ) .Mà chín loại tình huống khác nhau , thực tế chủ yếu là liên quan tới đâm chỗ của lựa chọn . Trong đó:

① thứ nhất đến năm, thứ bảy , tức ám sát kinh huyệt , ám sát kết liễu lạc , ám sát lạc mạch , ám sát phân thịt , ám sát da , hoàn toàn là giảng kim châm chỗ , mà không phải là ám sát pháp;

② thứ tám của "Cây gai nhọn khổng lồ nhân , trái lấy phải, phải lấy trái",Là ám sát bệnh vị trí đối xứng điểm, vẫn thuộc thi chữa chỗ lựa chọn ( bằng không cụ thể chứng bệnh , kính lấy thi chữa chỗ định pháp );

③ thứ sáu, chín , là ám sát ung mủ , thối ám sát , cùng trong bọn họ cho không cùng loại , ứng chúc tại góp chín con số ( nhưng sở dĩ là cái này hai pháp , cũng không phải tùy ý ) .

Ngoài ra , thiên trung chỗ luận"Năm ám sát",Cũng thuộc về kim châm chỗ của nội dung , chỉ là góc độ ở chỗ tầng thứ , tức lấy da , mạch , gân , thịt , xương vân vân năm loại bất đồng tổ đan dệt tầng vị trí , biểu đạt ám sát cùng của sâu cạn vị trí . Năm tầng cùng ngũ tạng một đường đối ứng quan hệ , mặc dù là xuất như một loại đứng ngũ tạng của y học quan niệm , nhưng cũng hàm ý ám sát sâu cạn ( đi tới tổ chức tầng vị trí ) bất đồng thì trị liệu tác dụng có khác của ý vị .

Phàm ám sát có năm , lấy ứng ngũ tạng .

Nhất viết nửa ám sát. . . Da . . . Phế của ứng.

Nhị viết báo văn ám sát. . . Mạch( thỉnh kinh lạc chi huyết ). . . Tâm của ứng.

Tam viết quan ám sát. . . Gân . . . Gan của ứng.

Tứ viết hợp cốc ám sát. . . Thịt . . . Tỳ của ứng.

Ngũ viết thua ám sát. . . Xương . . . Thận của ứng.

"Chín ám sát"Cùng"Năm ám sát"Của nội dung tương quan , cơ bản phản ứng 《 bên trong kinh » thời đại đối thi chữa chỗ của nhận thức , nó hoàn chỉnh nội dung , lúc bao gồm: huyệt ( kinh huyệt ) , kết liễu ( kết liễu lạc ) , lạc ( máu lạc ) , da , thịt , mạch , gân , xương . Tiền tam nhân ( huyệt , kết liễu , lạc ) đại khái là thuận theo làn da có thể đụng của vị trí hoặc tổ chức , hậu năm nhân ( da , thịt , mạch , gân , xương ) là từ làn da hướng vào phía trong bên trong của thẳng đứng tổ chức tầng vị trí , tám nhân cộng đồng cấu thành lập thể ( tổ chức kết cấu ) của kim châm thi chữa . Huyệt , không vẻn vẹn tại bên ngoài thân vị trí , nó đâm vào sâu cạn liền liên quan đến ( bất đồng của ) thẳng đứng tổ chức tầng vị trí , là có một chút thọc sâu của lập thể kết cấu , cho nên ,"Năm ám sát"Của thẳng đứng tổ chức tầng vị trí cũng bao hàm huyệt . Hiển nhiên , tại lập thể châm cứu thi chữa chỗ thuộc loại ở bên trong, huyệt gần xem thứ nhất .

2.2 nhiều loại ám sát chỗ

Ngoại trừ huyệt bên ngoài của thi chữa chỗ , thực tế còn có nhiều loại , 《 bên trong kinh » chuyên thiên luận đến của có 《 linh khuKinh gân》 《 linh khuMáu lạc luận》 , nội dung liên quan đến của còn có 《 linh khuQuan châm》 《 xưa nay nghe nóiTam bộ chín chờ luận》 《 xưa nay nghe nóiMâu ám sát luận》 《 xưa nay nghe nóiMọc gai tiết luận》 《 xưa nay nghe nóiDa bộ phận luận》 vân vân thiên .


( 1 )Thứ huyết lạc

Thứ huyết lạc , là châm cứu lâm sàng trị liệu phương pháp đặc điểm , không chỉ có thường dùng , tại kim châm chư pháp Nakamoto là thủ phải cân nhắc đấy, cường điệu"Phàm chữa bệnh tất đi trước kỳ huyết , chính là đi nó khổ sở , tứ chỗ muốn , sau đó tả có dư , tu bổ không đủ" ( 《Xưa nay nghe nóiHuyết khí hình chí》 ) ,"Tất đi trước kỳ huyết mạch , sau đó âm điệu của , vô hỏi nó bệnh , đã bình ổn trong vòng" ( 《Xưa nay nghe nóiTam bộ chín chờ luận》 ) , yêu cầu"Tôn lạc chín cứng mà máu nhân đều là lấy của" ( 《Xưa nay nghe nóiNgược luận》 ) .


Nhất là nóng lạnh kiểm chứng , tý kiểm chứng các loại kim châm trị liệu , như 《 linh khuKinh mạch》:"Phàm ám sát nóng lạnh nhân đều là nhiều máu lạc , tất cách một ngày mà một lấy của , máu tận mà dừng , chính là âm điệu nó hư thực" . 《Linh khuTuần tý》:"Ám sát tý nhân , tất tiên tiếp xúc theo dưới của hắn của sáu kinh , xem nó hư thực , cùng đại lạc chi huyết kết liễu mà không thông , cùng nhẹ mà mạch hãm không nhân mà âm điệu của" .


《 linh cữuQuan châm》 chín ám sát của đệ ba, bốn , đem ám sát lạc chia làm"Kinh ám sát" "Lạc ám sát",Cái gọi là"Kinh ám sát nhân , ám sát đại kinh của kết liễu lạc kinh phân cũng",Trong đó"Đại kinh của kết liễu lạc kinh phân"Chỉ kinh mạch khu vực bên trong có máu kết liễu , nút nhân , mà càng thêm nhỏ bé của máu lạc tức là"Nhỏ lạc huyết mạch",Có thể tham gia 《 linh cữuKinh mạch"Chư ám sát lạc mạch nhân , tất ám sát nó kết lên , quá mức máu nhân tuy không kết liễu , gấp gáp lấy của , lấy tả nó tà ra kỳ huyết , lưu tóc là tý cũng ."Cùng 《 linh khuBốn mùa khí》:"Bụng dưới đau nhức sưng , không được tiểu tiện , tà tại tam tiêu ước , lấy của trời nắng gắt lạc , xem nó lạc mạch cùng quyết âm nhỏ lạc kết liễu mà máu nhân" .


Chính là bởi vì thi chữa chỗ chọn lạc mạch phương pháp là thường pháp , tại trên lý luận , chảy máu cùng xuất khí , toại trở thành ám sát pháp của hai đại giống như đặc tính , cái gọi là"Ám sát doanh nhân chảy máu , ám sát vệ nhân xuất khí , ám sát hàn tý nhân bên trong nóng" ( 《Linh khuThọ yểu cương nhu》 ) ,"Lấy máu tại doanh , lấy khí tại vệ" ( 《Xưa nay nghe nóiĐiều kinh luận》 ) .


(2 )Ám sát kinh gân

Kinh gân , có 《 linh khuKinh gân》 chuyên thiên luận thuật , là đồ tương đối cao lý luận trình độ của nội dung hoàn chỉnh một loại lý luận hình thức . Thiên trung đối kinh gân bệnh kim châm trị liệu , thi chữa chỗ là"Lấy đau nhức là thua",Thi thuật pháp là hỏa châm ("Phần châm cướp ám sát" ) .


Phổ biến gân bệnh là gân tý , kỳ cụ thể ám sát pháp , 《 linh khuQuan châm》 thiên mười hai ám sát của"Khôi ám sát",Năm ám sát của"Quan ám sát",Phân biệt là gân tý ám sát pháp , gân của tầng vị trí ,"Khôi ám sát nhân , đâm thẳng dựa của , nâng trước đó về sau, khôi gân gấp gáp , lấy chữa gân tý cũng ." "Quan ám sát nhân , đâm thẳng tả hữu , tận gân bên trên, lấy lấy gân tý , thận vô chảy máu , này gan của ứng cũng" .Còn có thể tham khảo 《 xưa nay nghe nóiMọc gai tiết luận》:"Bệnh tại gân , co gân tiết đau nhức , không thể đi , tên là gân tý , ám sát gân thượng là nguyên nhân , ám sát phân thịt , không thể trung xương vậy. Bệnh bắt đầu gân cảnh bệnh Kỷ chỉ ."


Có biết , đối"Gân"Bệnh châm cứu trị liệu , nó thi chữa chỗ là trực tiếp lựa chọn sử dụng ốm đau vị trí .


(3 )Ám sát phân thịt

Ám sát phân thịt , là một loại độc lập ám sát pháp , là 《 linh khuQuan châm"Chín ám sát"Một , xưng"Phân ám sát",Theo pháp"Ám sát phân nhục chi ở giữa cũng",Cường điệu"Lấy phân thịt , trong không nó kinh , không bị thương nó lạc" ( 《Xưa nay nghe nóiĐiều kinh luận》 ) . Đại Minh chú nhà mã thì thả làm"Ám sát mỗi bên kinh phân nhục chi ở giữa cũng",Đại biểu một loại tương đối phổ biến lý giải góc độ: đối hễ là kim châm , kim châm chỗ nhiều coi là kinh lạc phạm vi . Đây có làm trái nó ám sát pháp thiết lập của nghĩa gốc , trên thực tế là lý giải của đơn giản hóa . Tương đối thích hợp của giải thích thuộc về trương giới khách sở vân:"Ám sát nó chỗ đau cơ bắp quy trình ở giữa cũng" ( 《Giống như kinhKim châm giống như năm mươi》 quyển hai mươi hai ) .


(4 )Ám sát đối ứng điểm ( đối xứng điểm )

Cây gai nhọn khổng lồ cùng mâu ám sát , cũng là trái lấy phải, phải lấy trái phương pháp ( chỉ là một tại kinh mạch , một tại lạc mạch ) , tức thi chữa chỗ lựa chọn sử dụng ốm đau bộ phận của đối lập một bên , có 《 xưa nay nghe nóiMâu ám sát luận》 chuyên thiên luận thuật , vẫn tán thấy ở5Thiên trung ( 《 linh khu 》 của 《 linh khuQuan châm》 《 linh khuChung thủy》 , 《 xưa nay nghe nói 》 của 《 xưa nay nghe nóiCanh dịch lao lễ luận》 《 xưa nay nghe nóiTam bộ chín chờ luận》 《 xưa nay nghe nóiĐiều kinh luận》 ) . Loại này thi chữa chỗ , đã không phải ốm đau trực tiếp vị trí , cũng không phải liên quan kinh hoặc lạc của phân bố khu vực , không giống với theo kinh đường xa chọn huyệt . Nhắc nhở: đối bên ngoài thân đối ứng kim châm vị trí của tuyển dụng , không hoàn toàn ỷ lại kinh mạch lý luận .

3

Huyệt cùng kinh mạch nhận thức vấn đề

3.1 huyệt nhận thức

Đối với nói trên nội dung , như thế nào từ trên lý luận đi nhận thức? Người viết cho rằng , một cái trọng yếu phương diện , là hẳn là toàn diện nhận thức huyệt tác dụng , suy xét châm cứu phương pháp chữa trị của cơ bản tác dụng . Mọi người đều biết , huyệt trị liệu tác dụng có thể chia làm hai đại giống như: gần chữa tác dụng , xa chữa tác dụng . Tất cả huyệt đều vốn có gần chữa tác dụng , bộ phận huyệt còn có xa chữa tác dụng . Vốn có xa chữa tác dụng của huyệt , phần lớn ở vào tứ chi , tập trung ở khuỷu tay đầu gối trở xuống vị trí , chủ yếu trị liệu nội tạng bệnh , như năm thua huyệt , mười hai bắt đầu , hạ hợp huyệt các loại huyệt . Đối cách xa tại huyệt vị trí của trị liệu tác dụng , cổ nhân lấy kinh mạch của liên hệ cùng công năng đến giải thích , ngoại trừ mười hai kinh mạch , kỳ kinh bát mạch bên ngoài , còn có mười hai kinh mạch tiêu bản , sáu kinh cây kết liễu , cây trượt rót vào vân vân. Nội dung của nó phong phú , nhiều hình thức , là kinh mạch và huyệt lý luận của chủ thể nội dung , nhận được lịch đại y gia coi trọng . Mà gần chữa tác dụng , tuy nhiên có thể thấy được tại mỗi cái huyệt , nhưng liên quan lý luận trình bày cực ít , nội dung đơn giản , thêm nữa dễ dàng lý giải , từ trước mất tại vốn có chú ý cùng nghiên cứu thảo luận .


Ngoài ra , đối huyệt tác dụng của trùng xa nhẹ gần , coi trọng xa lấy tứ chi huyệt , ngoài chỗ chữa bệnh chứng tầng vị trí càng sâu , bệnh tình càng nặng , đầy đủ thân tính vân vân bên ngoài , còn có một cái khác rất it được luận đến của trọng yếu lâm sàng nhân tố , tức tính an toàn vấn đề . Tứ chi huyệt nhất là khuỷu tay đầu gối trở xuống huyệt , so sánh với đầu mặt thân thể bộ phận huyệt , tại châm cứu làm việc thượng vốn có cao hơn tính an toàn . 《 bên trong kinh » trung ghi chép:"Phu tử chi ngôn châm quá mức tuấn. . . Năng lực sát sinh ra, không thể bắt đầu người chết. . . Mời lấy của ngọc bản, coi là trọng bảo , truyền hậu thế , coi là ám sát chịu đựng , khiến cho dân chớ dám phạm cũng" ( 《Linh khuNgọc bản》 ) . 《 xưa nay nghe nóiÁm sát chịu đựng luận》 chuyên thiên thảo luận kim châm vấn đề an toàn , từ đó có thể thấy được , từ đầu đến tay chân , kim châm ngoài ý muốn đều có kinh nghiệm , thủ liệt thân thể chi thứ tổn thương nội tạng , như"Hoàng đế hỏi nói: nguyện nghe chịu đựng số . Kỳ bá đối nói; có dấu chỗ yếu, không thể không có xét , gan sinh tại trái, phế giấu tại phải, tâm bộ phận vu biểu , thận chữa ở trong đó , tỳ vì đó sứ, dạ dày vì đó thị . Cách hoang phía trên , bên trong có phụ mẫu , bảy đốt bên cạnh , bên trong có cẩn thận , từ của có phúc , làm trái có tội . Đâm trúng tâm , ngày một chết , nó động là y . Đâm trúng gan , năm ngày chết , nó động là nói ."Cho nên , từ kim châm góc độ an toàn cân nhắc , hẳn là tận lực tránh cho tới gần nội tạng cùng đầu mặt khí quan chỗ thi thuật , như 《 y học nhập môn 》 nói tới:"Hậu thế thường lấy châm tứ chi nhân vi diệu tay",Cái này đang giải phẩu kiến thức không đủ của cổ đại , là một loại kinh nghiệm tính lựa chọn .


Mặc dù như thế coi trọng huyệt xa chữa tác dụng , nhưng gần chữa tác dụng bởi vì phổ biến tính mà cùng kim châm đa dạng phương thức càng thêm liên quan . Tỉ như lâm sàng nhất là thường dùng của lấy đau nhức là thú , a thị huyệt các loại, cũng là căn cứ vào gần chữa tác dụng; thứ huyết lạc , nút , ám sát gân , ám sát thịt vân vân đa dạng của thi chữa chỗ , cũng là căn cứ vào gần chữa tác dụng . Cho nên , gần chữa tác dụng không chỉ là"Huyệt"Của tác dụng đặc tính , trên thực tế là châm cứu kích thích cơ bản tác dụng , hiện đại phát triển đầu châm 9 1193 , bụng châm , di chuyển châm , gân châm 9 1293 vân vân phương pháp cũng thuộc ở đây, mà phương pháp châm cứu cũng bất quá là bên ngoài thân kích thích phương pháp một , cái khác như nhổ hộp , cạo gió các loại, những phương pháp này cơ bản không dựa vào kinh mạch lý luận giải thích cùng chỉ đạo 9 1393 , sở dĩ đặt vào châm cứu học phạm vây , ở chỗ phương pháp chữa trị vẫn là bên ngoài thân kích thích .


Bởi vậy , nếu như không thể tốt lắm lý giải kinh mạch , huyệt lý luận , không thể tinh tường nhận thức những vấn đề này , nghĩ lầm cái khác thi chữa chỗ cùng thi thuật pháp tại truyền thống châm cứu trong lý luận không có có tương ứng căn cứ hoặc thuyết minh , không chỉ có làm cho không đủ lý luận tăng lên cùng nhận thức lý tính , trường kỳ dừng lại tại kỹ thuật kinh nghiệm phương diện , thậm chí ngược lại lấy y học hiện đại góc độ giải thích thay thế hắn.

3.2 lý luận áp dụng tính

Đối truyền thống châm cứu lý luận , như thế nào đi tìm hiểu cùng đối đãi , cũng không phải là một đơn giản vấn đề . Tỉ như tại kinh lạc cùng huyệt lý luận phương diện , từng có tại cường điệu , cường hóa của khuynh hướng , ở một mức độ nào đó phản ứng vậy nhân dân thiên về lý luận hóa ( trừu tượng ) trình độ tương đối cao của nội dung , thoả mãn với lý luận ( tạo dựng ) của hoàn thiện hóa cùng tự mình linh hoạt khéo léo của giải thích cường độ .


Kinh lạc huyệt , là tất cả phương pháp châm cứu của cơ sở , hay là bộ phận nội dung phạm vi của thuyết minh? Từ phía trước giản yếu phân tích trung Kỷ không khó coi xuất , vốn là cái sau , mà hậu nhân đem nó quá phận cường điệu cùng phóng đại , không chỉ có mất nó bản miện bản ý , vẫn dẫn đến lý luận của cho đi tàu bay giấy , ngược lại bất lợi cho kinh lạc huyệt lý luận của lý giải , kiến thiết cùng vận dụng .


Lấy"Kinh mạch da bộ phận"Làm thí dụ . Cái này lý luận , trực tiếp ý nghĩa ở chỗ thành lập da cùng kinh mạch quan hệ , hoàn thiện bên trong kinh mạch bên ngoài liên hệ cơ chế . Kinh mạch liên thông trong ngoài thân thể , thông qua chi nhánh của lạc mạch phân bố đến làn da , khí huyết tương hỗ thông xâu , bên ngoài thân cùng nội tạng ở giữa hình thành liên hệ , thân người từ kinh lạc hệ thống liên kết là có cơ hội chỉnh thể . Trương chí thông nói:"Mười hai kinh của lạc mạch , phân lạc tại làn da ở giữa" ( 《Xưa nay nghe nói tập chúDa bộ phận luận》 );"Lạc mạch bên ngoài thấy ở da bộ phận , bên trong kinh mạch ngay cả tại giấu phủ" ( 《Xưa nay nghe nói tập chúMâu ám sát luận》 ) . Làn da là ngoại tà từ bên ngoài hướng vào phía trong truyền biến mở đầu tầng vị trí , da bộ phận- lạc mạch - kinh mạch - tạng phủ của trong ngoài tổ chức kết cấu cùng với công năng của liên hệ, cũng là ngoại tà suy cho cùng bệnh đường lối , cơ chế , 《 xưa nay nghe nóiDa bộ phận luận》 nói:"Phu tử nói da của mười hai bộ phận , nó sinh bệnh đều là thế nào?. . . Da nhân mạch của bộ phận cũng, tà khách tại da thì thấu lí mở, mở thì tà nhập khách tại lạc mạch , lạc mạch tràn đầy thì chú tại kinh mạch , kinh mạch tràn đầy thì nhập bỏ vu phủ giấu cũng" .Châm cứu lấy tư cách bên ngoài chữa phương pháp , thi thuật vị trí tức tại bên ngoài thân , làn da là châm cứu kích thích tầng thứ nhất , cho nên , mười hai da bộ phận là châm cứu chữa bệnh nguyên lý cung cấp lý luận nói rõ , nó nghĩa rộng ý nghĩa , ở chỗ cung cấp bên ngoài thân thi chữa nguyên lý của lý luận cơ sở . So với kinh mạch tuần hành , kinh huyệt vị trí đều có nó hạn khu vực , giữa hai bên còn có"Kết cấu trống không",Da bộ phận lý luận thì khiến làn da cùng kinh mạch , cơ bắp biểu hiện cùng nội tạng hoàn toàn trở thành một chỉnh thể liên hệ của kết cấu , tại trên lý luận , chỉ cần tại bên ngoài thân châm cứu , liền liên quan vậy kinh lạc cùng khí huyết . Có lý luận tạo dựng bên trên, phát triển lý luận của bao hàm mặt , tăng cường lý luận mà nói rõ ràng tác dụng , là một loại hoàn thiện hóa phát triển .


Ngoài ra , kể trên trái bệnh lấy phải, phải bệnh lấy trái của lựa chọn sử dụng bên ngoài thân đối ứng vị trí phương pháp đặc tính , cũng cho thấy kinh mạch lý luận còn có không thể hoàn toàn bao hàm của kim châm cách chữa quy luật .


Nếu như không biết đến điểm này , thì sẽ thả đại kinh lạc , huyệt lý luận của vốn là áp dụng phạm vi , hiện hóa nó lý luận nói rõ ý nghĩa . Đưa đến hậu quả bao gồm , lâm vào đan dệt hoàn thiện của lý luận chi võng; cụ thể lý luận cùng lâm sàng thực tiễn của không đối ứng , chỉ đạo tính không mạnh hoặc không đủ; trói buộc sáng tạo cái mới tư duy cùng phương pháp mới của lý luận thuyết minh 9 1493 .

4

Lời kết thúc

Tóm lại , châm cứu lý luận , nhất là kinh điển lý luận , cùng lâm sàng thực tiễn cũng không thoát ly , chỉ đạo tính rất mạnh, mấu chốt ở chỗ chính xác giải độc cùng truyền thừa .① thi thuật vị trí cùng tổ chức, lấy tư cách châm cứu phương pháp chữa bệnhn tổng hợp áp dụng hàng đầu nhân tố , vốn có nhiều loại , huyệt chỉ là một cái trong số đó mà không phải là duy nhất , chỉ trọng huyệt thì mất tại đơn giản ( cùng này tương quan kim châm sâu cạn tầng vị trí cũng là như thế ) .② gần chữa tác dụng, là huyệt phổ biến vốn có đấy, cũng là châm cứu kích thích bên ngoài thân của phổ biến tác dụng .③ kinh mạch lý luận chủ muốn nói rõ huyệt xa chữa tác dụng của đặc biệt quy luật cùng nguyên lý, châm cứu của phổ biến tác dụng cũng không dựa vào nó biểu đạt đến .④ kinh mạch và huyệt, đối châm cứu trị liệu quy luật lý luận nói rõ ý nghĩa có áp dụng phạm vi , không lẽ khuếch đại hoặc hiện hóa; nó đối với thân thể con người sinh mệnh vận động cùng biến hóa dị thường của lý luận nói rõ ý nghĩa thuộc ( khái niệm ) giãn ra mở rộng , không thể lẫn lộn tại trị liệu phạm trù .⑤ châm cứu mới phương thức phương pháp của sinh sinh, không được thoát ly cũng không dừng ở hoặc bị quản chế tại kể trên nhân tố , càng nhiều là nhiều lần phản ứng kể trên nhân tố xác thực trình độ .

Tham khảo văn hiến

Tuần mi âm thanh, dương minh . Đối kinh lạc học thuyết nhận thức ứng có sinh lý cùng bệnh lý khác biệt [J ] . Trung quốc châm cứu , 199 1 , 1 1 ( 1 ):39-4 1 .

Lưu nông ngu, mặc cho thiên bồi , hướng vũ ."Gân châm"Đối mềm tổ chức tổn thương lập tức giảm đau hiệu quả lâm sàng xem xét

Vương hồng độ. Thử luận huyệt nhận thức hình thức của lịch sử diễn hóa [J ] . Trung y dược học báo cáo , 19 88 , 16 (5 ):53-55 .

Thường tồn kho. Trung y văn hóa: tư tưởng của nó, lý luận cùng kỹ thuật

Bài này bộ gốc tại 《 trung quốc châm cứu 》2 0 17 năm 1 0 nguyệt đệ 37 quyển đệ 1 0 kỳ , bản quyền về tác giả tất cả .
Bổn trạm gần cung cấp tồn trữ phục vụ , tất cả nội dung đều từ người sử dụng tuyên bố , như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung , mờiĐiểm kích báo cáo.
Mở ra APP đọc toàn văn cũng bảo tồn vĩnh cửu Càng nhiều tương tự luận án
Đoán các ngươi thích
Tương tự luận án
"Huyệt hội" —— châm cứu thi chữa xử lý luận của mở rộng
《 bên trong kinh » mạch khí lưu chú lý luận giản luận
Châm cứu học
Dạt châm bát pháp trung dạt , xách , tảo , gieo , chọn năm pháp của vận dụng cùng dạt châm trị liệu bên trong điểm, tuyến , mặt , thể
Coi trọng kinh lạc , biện chứng thi chữa
Chuyên nghiệp châm cứu của tác dụng cùng làm việc thủ pháp
Càng nhiều tương tự luận án > >
Sinh hoạt phục vụ
Khóa lại tài khoản thành công
Đến tiếp sau có thể đăng lục tài khoản trôi chảy hưởng VIP đặc quyền !
Nếu như VIP công có thể sử dụng có trục trặc ,
Có thể ấn vào đây liên hệ phục vụ khách hàng !
p