Mùi đăng lục

Khai thông VIP , trôi chảy hưởng miễn phí sách điện tử vân vân 14 hạng siêu giá trị phục

Khai thông VIP
Luận văn: tứ quân tử Tôn-ga giảm liên hợp lạp mễ phu định trị liệu mãn tính ất hình bệnh viêm gan hiệu quả trị liệu xem xét -- - trung lưới lớn giáo y học lâm sàng luận văn lưới

Tứ quân tử Tôn-ga giảm liên hợp lạp mễ phu định trị liệu mãn tính ất hình bệnh viêm gan hiệu quả trị liệu xem xét

Phát biểu thời gian: 2 0 13 năm ngày mùng 1 tháng 6 23: 1 0:4


Trích muốn: mục đích: nghiên cứu tứ quân tử Tôn-ga giảm liên hợp lạp mễ phu định đối mãn tính ất hình bệnh viêm gan của lâm sàng hiệu quả trị liệu . Phương pháp: lựa chọn sử dụng ta khoa 2 0 1 0 năm tháng 5 đến 2 0 1 1 năm tháng 1 thu vào chữa của người bệnh 8 0 Ví dụ , ngẫu nhiên chia làm xem xét tổ cùng xem xét tổ , thường tổ mỗi bên 4 0 Ví dụ . Hai tổ đều áp dụng lạp mễ phu định 1 0 0 m lại thêm hoặcd trị liệu , đợt trị liệu 1 năm . Ở đây trên cơ sở xem xét tổ áp dụng tự mô phỏng tứ quân tử Tôn-ga giảm đơn thuốc , mỗi ngày 1 dược tề , ngao thành 15 0 m l , phân hai thật phí tổn , mỗi tuần liên phục 6 thiên, đợt trị liệu 1 năm . Tương đối hai tổ tổng có hiệu suất cùng trị liệu trước sau gan công biến hóa . Kết quả: xem xét tổ tổng có hiệu suất là 9 0 % , đối chiếu tổ là 7 0 % , hai tổ tương đối có vẻ lấy tính ý nghĩa; xem xét tổ tại HBeA lại thêm chuyển đổi tỉ lệ , HBV- DNA âm tính , ALT , AST , TBil phục thường tỉ lệ phương diện đều trội hơn đối chiếu tổ . Kết luận: trung y biện chứng thi chữa áp dụng tứ quân tử Tôn-ga giảm trị liệu mãn tính ất hình bệnh viêm gan đã năng lực tăng cao lạp mễ phu định hiệu quả trị liệu , lại có thể cải thiện người bệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật , đáng giá tại lâm sàng mở rộng ứng dụng

Từ mấu chốt: mãn tính ất hình bệnh viêm gan tứ quân tử Tôn-ga giảm lạp mễ phu định


Mãn tính ất hình bệnh viêm gan đã trở thành thế giới tính truyền nhiễm tật bệnh , nước ta trước mắt vượt qua 3 0 0 0 vạn người ly mắc bệnh này . Ất bệnh gan độc (HBV ) thông qua huyết dịch , dịch thể , mẫu anh vân vân đường lối truyền bá , tốc độ truyền bá nhanh, vi khuẩn không chắc chắn dị . Lạp mễ phu định là trước mắt thường dùng ức chế HBV của nhiệt hạch đại giống như chống bệnh độc dược , Kỷ rộng khắp ứng dụng tại lâm sàng , mặc dù hiệu quả trị liệu minh xác , nhưng ở trường kỳ quá trình trị liệu trung dịch dẫn đến vi khuẩn P gen sữa đặc an chua xót ---- trứng an chua xót ---- thiên môn đông an chua xót (YM DD ) khác thường . Là tăng cường lạp mễ phu định hiệu quả trị liệu , giảm bớt vi khuẩn của tính kháng dược , người viết tại 2 0 1 0 năm tháng 5 đến 2 0 1 1 năm tháng 1 thu vào chữa của người bệnh 8 0 Ví dụ , áp dụng tứ quân tử Tôn-ga giảm liên hợp lạp mễ phu định trị liệu mãn tính ất hình bệnh viêm gan , hiệu quả trị liệu tương đối tốt , hiện báo cáo như sau:
1 . Tư liệu cùng phương pháp:
1.1  một dạng, tư liệu   lựa chọn sử dụng ta khoa 2 0 1 0 năm tháng 5 đến 2 0 1 1 năm tháng 1 thu vào chữa của HBeA lại thêm dương tính , HBV- DNA (P CR ) dương tính người bệnh 8 0 Ví dụ . Nhập tổ người bệnh gan công năng tổn hại là cường độ thấp hoặc trung độ , vô nghiêm trọng bệnh biến chứng người bệnh . Bài trừ tiêu chuẩn: tuổi nhỏ tại 16 tuổi , hoặc lớn hơn 6 0 tuổi; phù hợp kể trên chẩn bệnh tiêu chuẩn nhưng gan công năng tổn hại trọng độ; xác nhập hoặc mắc có cái khác loại hình viêm gan siêu vi; tự thân sức miễn dịch bệnh viêm gan; dược vật tính bệnh viêm gan; phụ nữ có thai hoặc ngoài ra có nghiêm trọng bệnh biến chứng; trong vòng nửa năm sử dụng tới quấy nhiễu làm hoặc nhiệt hạch đại loại tự vật chống bệnh độc trị liệu nhân . Ngẫu nhiên chia làm xem xét tổ cùng đối chiếu tổ , thường tổ mỗi bên 4 0 Ví dụ . Xem xét tổ nam 28 Ví dụ , nữ nhân 12 Ví dụ , tuổi tác 16-64 tuổi , tuổi trung bình 3 4.52± 4.8 0 tuổi , quá trình mắc bệnh 1-2 0 năm , bình quân quá trình mắc bệnh 7 .34± 1.22 năm; đối chiếu tổ nam 24 Ví dụ , nữ nhân 26 Ví dụ , tuổi tác 16-58 tuổi , tuổi trung bình 33 .92±5 .0 1 tuổi , quá trình mắc bệnh 1- 18 năm , bình quân quá trình mắc bệnh 6 .9 0 ± 0.83 năm . Hai tổ ca bệnh tính chất khác biệt , tuổi tác , quá trình mắc bệnh tương đối đều không rõ rệt tính khác biệt (P62 0 .0 5 ) , vốn có khả năng so sánh .
1.2  phương pháp: xem xét tổ , đối chiếu tổ đều sử dụng lạp mễ phu định , mỗi lần 1 0 0 m lại thêm , mỗi ngày một lần , xem xét tổ đồng thời sử dụng tự mô phỏng tứ quân tử Tôn-ga giảm , mỗi ngày 1 dược tề , ngao thành 15 0 m l , phân hai thật phí tổn , mỗi tuần liên phục 6 thiên: thái tử tham gia 2 0 lại thêm , bạch thuật 2 0 lại thêm , mây linh 15 lại thêm , sài hồ 1 0 5 lại thêm , rễ sô đỏ 2 0 lại thêm , cây râm tử 3 0 lại thêm , hạn sen cỏ 3 0 lại thêm , cam thảo 1 0 lại thêm , suối hoàng cỏ 2 0 lại thêm . Hai tổ đợt trị liệu đều là một năm . Theo phỏng một năm . Xem xét trị liệu trước sau người bệnh lâm sàng triệu chứng , kiểm tra triệu chứng bệnh tật , gan công năng chỉ tiêu biến hóa , HBV- DNA , HBeA lại thêm biến hóa .
1.3  hiệu quả trị liệu phán định: tham khảo bộ vệ sinh chế định 《 thuốc đông y trị liệu viêm gan siêu vi của lâm sàng nghiên cứu chỉ đạo nguyên tắc 》 bên trong tân dược hiệu quả trị liệu tổng hợp đánh giá tiêu chuẩn: lộ ra hiệu quả , chủ yếu triệu chứng biến mất , vùng gan Vô Minh hiển đè lên , gan tỳ khôi phục bình thường hoặc rút về , vô đè lên cùng chụp đau nhức , gan công năng bình thường , HBeA lại thêm chuyển đổi ,HBV- DNA âm chuyển cũng tiếp tục 1 năm; hữu hiệu , chủ yếu triệu chứng rõ ràng cải thiện , gan tỳ sưng to lên rút về hoặc ổn định không thay đổi , gan công năng các hạng chỉ tiêu hạ xuống 5 0 %; vô hiệu , mùi đạt tới kể trên hữu hiệu tiêu chuẩn nhân .
1.4 môn thống kê phương pháp   tính toán tư liệu áp dụng t kiểm nghiệm , phân loại tư liệu dụng x 2 kiểm nghiệm .
2 . Kết quả
2.1 hai tổ hiệu quả trị liệu tương đối tường gặp biểu hiện 1 .
Theo phỏng một năm , xem xét tổ tổng có hiệu suất là 9 2.5% , đối chiếu tổ là 7 0 .0 % , hai tổ tương đối có vẻ lấy khác biệt (P< 0 .0 5 ) .
Biểu hiện 1 . Hai tổ hiệu quả trị liệu tương đối (n ,% )


Chú thích: * biểu thị P< 0 .0 5 , △ biểu thị P< 0 .0 1

2.2 hai tổ trị liệu trước sau HBV vật ký hiệu biến hóa . Gặp biểu hiện 2
Hai tổ người bệnh HBeAb dương chuyển tỉ lệ , HBV- DNA âm chuyển tỉ lệ tương đối vô rõ rệt tính ý nghĩa (P ] 0 .0 5 ) , nhưng xem xét tổ các hạng chỉ tiêu đều trội hơn đối chiếu tổ .

Biểu hiện 2 . Hai tổ trị liệu trước sau huyết thanh vật ký hiệu biến hóa (n ,% )


2.3 hai tổ trị liệu mạt gan công năng chỉ tiêu biến hóa . Tường gặp hạ biểu hiện 3 .
Trị liệu hậu lúc ALT , AST , TBil phục thường tỉ lệ tương đối đều không rõ rệt tính ý nghĩa (P ] 0 .0 5 ) , nhưng xem xét tổ các hạng chỉ tiêu đều trội hơn đối chiếu tổ .
Biểu hiện 3 . Hai tổ trị liệu mạt gan công năng chỉ tiêu phục thường tỉ lệ tương đối (n ,% )

3 . Thảo luận
Lạp mễ phu nhất định là ta qua ứng dụng sớm nhất của nhiệt hạch đại giống như chống bệnh độc dược vật , nó hiệu quả trị liệu minh xác , so với cái khác nhiệt hạch đại giống như dược vật tiện nghi , cho nên rộng khắp ứng dụng tại lâm sàng . Nhưng trường kỳ sử dụng lạp mễ phu định cho tượng là HBV vi khuẩn P gen sữa đặc an chua xót ---- trứng an chua xót ---- thiên môn đông an chua xót (YM DD ) khác thường . Lạp mễ phu định sử dụng nhỏ hơn 3 tháng , YM DD khác thường buội cây rất ít xuất hiện , lúc liên tục sử dụng vì tăng cao nhiệt hạch đại giống như dược vật của chống bệnh độc hiệu quả trị liệu , trung tây y liên hợp trị liệu tại lâm sàng sử dụng cũng càng phát ra gia tăng . Trung y cho rằng mãn tính viêm gan siêu vi lấy nóng ướt độc tà xâm nhập nhân thể , chánh khí Kỷ nhẹ , khí huyết mất cân đối làm chủ [3 ] . Trong nước nghiên cứu cho thấy [4 ] phần lớn ất gan người bệnh trong đó y kiểm chứng hình lấy gan âu tỳ hư kiểm chứng chiếm đa số . Tứ quân tử canh là trung y truyền thống danh vuông , vốn có kiện tỳ ích khí , sơ gan bổ thận công hiệu , tại trên giường bệnh rộng khắp dùng cho mãn tính ất gan của trị liệu . Miễn dịch thí nghiệm cho thấy tứ quân tử canh có thể gia tăng tế bào của miễn dịch hoạt tính , tăng cao T bạch huyết tế bào của năng lực công kích , có dụ sinh quấy nhiễu làm của tác dụng [5 ] . Tứ quân tử Tôn-ga vị rễ sô đỏ lưu thông máu nhu gan , cây râm tử , hạn sen cỏ tư âm bổ thận , suối hoàng cỏ lợi nhuận ẩm ướt thoái vàng, sài hồ thư gan cùng dạ dày , chư thuốc dùng được điều trị khí huyết , bổ ích tỳ thận , nhằm vào mãn tính ất gan của bệnh cơ , gia tăng nhằm vào nguyên nhân bệnh của chống bệnh độc dược vật lạp mễ phu định liên hợp sử dụng , có thể hữu hiệu ức chế ất bệnh gan độc phục chế , cải thiện gan công năng , tăng cao người bệnh đối ất bệnh gan độc miễn dịch năng lực , từ đó tăng cao tổng hợp hiệu quả trị liệu . Tuy nhiên HBeA lại thêm của chuyển đổi tỉ lệ , HBV- DNA âm chuyển tỉ lệ , gan công năng khôi phục vân vân chỉ tiêu hai tổ không có môn thống kê ý nghĩa , nhưng xem xét tổ các hạng chỉ tiêu đều trội hơn đối chiếu tổ . Lại xem xét tổ tổng có hiệu suất rõ ràng cao hơn đối chiếu tổ , người bệnh lâm sàng kiểm tra triệu chứng bệnh tật cải thiện rõ ràng . Tóm lại , đề nghị tại lâm sàng áp dụng trung tây y kết hợp phương pháp chữa bệnhn tổng hợp , tứ quân tử Tôn-ga giảm tức có thể tăng lên lạp mễ phu định hiệu quả trị liệu , lại có thể cải thiện người bệnh lâm sàng kiểm tra triệu chứng bệnh tật , đáng giá tại lâm sàng mở rộng ứng dụng .


Tham khảo văn hiến:
1 . Tư sùng văn mãn tính ất hình bệnh viêm gan chống bệnh độc trị liệu của tiến triển , trung tây y kết hợp bệnh gan tạp chí 2 0 0 3 , 13 ( 1 ): 45-47 .
2 . Diêu quang bật , vương tiền tệ ân , thôi chấn vũ , chờ lạp mễ phu định trị liệu mãn tính ất hình bệnh viêm gan 3 năm hiệu quả trị liệu xem xét , trung hoa nội khoa tạp chí 2 0 0 3 , 42 (6 ): 382-387 .
3 . Thịnh quốc sáng mãn tính ất hình bệnh viêm gan trung y nguyên nhân bệnh bệnh cơ của nghiên cứu thảo luận . Trung tây y kết hợp bệnh gan tạp chí . 1997 , 7 (2 ): 126- 127 .
4 . Từ sen , vuông đường ất hình bệnh viêm gan 3373 Ví dụ lâm sàng tư liệu phân tích cùng biện chứng luận trị quy luật nghiên cứu thảo luận trung y tạp chí . 1989 , 3 0 (8 ):5 0 1-5 0 3 .
5 . Mạnh hiến đóng thử luận thuốc đông y của quấy nhiễu làm dụ sáng tác dụng trung tây y kết hợp tạp chí , 1983 , 3 (6 ): 374 .


( trách nhiệm biên tập: S hoaren ad m in )

Bổn trạm gần cung cấp tồn trữ phục vụ , tất cả nội dung đều từ người sử dụng tuyên bố , như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung , mờiĐiểm kích báo cáo.
Mở ra APP đọc toàn văn cũng bảo tồn vĩnh cửu Càng nhiều tương tự luận án
Đoán các ngươi thích
Tương tự luận án
Lịch sử thục vinh luận văn tập —— trung tây y kết hợp trị liệu mãn tính ất hình bệnh viêm gan lâm sàng xem xét
Hoạt huyết tiêu viêm pháp trị liệu mãn tính ất hình bệnh viêm gan 68 Ví dụ
Lạp mễ phu định
Lựa chọn một tuyến chống bệnh độc dược vật tiến hành trị liệu vì cái gì vô cùng trọng yếu?
Ô-zôn tự thể máu trị liệu ất gan nước thuốc vật tổ so sánh
Mãn tính ất hình bệnh viêm gan: chống bệnh độc trị liệu giảm bớt ung thư gan của phát sinh sao?
Càng nhiều tương tự luận án > >
Sinh hoạt phục vụ
Khóa lại tài khoản thành công
Đến tiếp sau có thể đăng lục tài khoản trôi chảy hưởng VIP đặc quyền !
Nếu như VIP công có thể sử dụng có trục trặc ,
Có thể ấn vào đây liên hệ phục vụ khách hàng !
p