Mùi đăng lục

Khai thông VIP , trôi chảy hưởng miễn phí sách điện tử vân vân 14 hạng siêu giá trị phục

Khai thông VIP
Ngực tý đau lòng thiếu tự tin bệnh mạch kiểm chứng chữa thứ chín tổng hợp luyện tập đề

Một , danh từ giải thích

1 . Dương vi âm dây     2 . Trong lòng bĩ     3 . Dưới sườn nghịch đoạt tâm     4 . Chư nghịch    5 . Tâm treo đau nhức

Hai , bổ khuyết

1 . Phu mạch lúc lấy, dương vi âm dây , tức ngực tý mà đau nhức , nguyên cớ nhân , trách nó cực nhẹ cũng .

2 . Ngực tý không được nằm , đau lòng triệt cõng nhân ,.

3 . Ngực tý thong thả và cấp bách nhân ,Chủ hắn.

4 . Trong lòng, chư nghịch , tâm, quế nhánh gừng chỉ thực canh chủ hắn.

5 . Đau lòng triệt cõng ,Đau lưngTriệt tâm ,Chủ hắn.

6 . Ngực tý nhẹ kiểm chứng lấy,Làm chủ yếu triệu chứng . Nó thiên về thủy uống nhân , dụng

Tuyên phế lợi nhuận hoá khí uống; thiên về khí trệ nhân , dụngHành khí giảm nghịch tán kết liễu .

7 . Ngực tý điển hình kiểm chứng , lấyLàm chủ vuông .

Một ,Thi đơn đề trắc nghiệm

1 . Ngực tý của bệnh , thở dốc khục thóa , ngựcĐau lưng, thiếu tự tin , chữa thích hợp (       )

A . Quát lâu giới bạch bán hạ canh       B . Chỉ thực giới bạch quế nhánh canh       C . Quát lâu giới bạch bạch tửu thang

D . Kết quất canh gừng             E . Quế nhánh gừng chỉ thực canh

2 . Đau lòng triệt cõng ,Đau lưngTriệt tâm , chữa thích hợp (        )

A . Quát lâu giới bạch bán hạ canh       B . Cây ý dĩ phụ tử tán           C . Ô đầu đỏ thạch son hoàn

D . Quế nhánh gừng chỉ thực canh       E . Chỉ thực giới bạch quế nhánh canh

3 . Dưới đây đơn thuốc ở bên trong, ô đầu cùng phụ tử cùng dụng của đơn thuốc là (        )

A . Đại ô đầu tiên             B . Ô đầu canh               C . Ô đầu đỏ thạch son hoàn

D . Ô đầu quế nhánh canh           E . Ô mai hoàn

4 . Ngực tý của điển hình triệu chứng là (        )

A . Thở dốc khục thóa , ngựcĐau lưng, thiếu tự tin     B . Trong lồng ngực nhói nhói        C . Ho suyễn , không thể nằm ngửa

D . Đau lòng triệt đau nhức ,Đau lưngTriệt tâm         E . Tức ngực khó thở

5 . Chủ trị "Ngực tý trong lòng bĩ , chán nản tại ngực , ngực tràn đầy , dưới sườn nghịch đoạt tâm" thiên thực giả thích hợp dụng (        )

A . Quát lâu giới bạch bạch tửu thang       B . Quát lâu giới bạch bán hạ canh       C . Chỉ thực giới bạch quế nhánh canh

D . Quế nhánh gừng chỉ thực canh       E . Kết quất canh gừng

6 . Ngực tý cơ bản cách chữa là (        )

A . Lưu thông máu thông lạc             B . Hoạt huyết tiêu viêm             C . Tuyên tý thông dương

D . Ấm trợ giúp tâm dương             E . Lưu thông máu lý khí

7 . Chủ trị "Ngực tý trong lòng bĩ , chán nản tại ngực , ngực tràn đầy , dưới sườn nghịch đoạt tâm" thiên hư giả thích hợp dụng (        )

A . Chích cam thảo canh             B . Sinh mạch tán               C . Súp nhân sâm

D . Quát lâu giới bạch bạch tửu thang       E . Quế nhánh gừng chỉ thực canh

8 . Chủ trị "Ngực tý không được nằm , đau lòng triệt cõng" của đơn thuốc là (        )

A . Quát lâu giới bạch bạch tửu thang       B . Quát lâu giới bạch bán hạ canh       C . Chỉ thực giới bạch quế nhánh canh

D . Ô đầu đỏ thạch son hoàn         E . Quế nhánh gừng chỉ thực canh

9 . Ngực tý đau lòng thiên trung lấy đau lòng triệt cõng làm chủ chứng nhân , ngoại trừ ô đầu đỏ thạch son hoàn kiểm chứng bên ngoài còn có (        )

A . Súp nhân sâm kiểm chứng             B . Cây ý dĩ phụ tử tán kiểm chứng          C . Quát lâu giới bạch bạch tửu thang kiểm chứng     D . Quát lâu giới bạch quế nhánh canh kiểm chứng    E . Quát lâu giới bạch bán hạ canh kiểm chứng

1 0 . Ngực tý gấp gáp kiểm chứng chữa thích hợp (        )

A . Ô đầu đỏ thạch son hoàn         B . Cây ý dĩ phụ tử tán       C . Quát lâu giới bạch bạch tửu thang     D . Quát lâu giới bạch bán hạ canh       E . Chỉ thực giới bạch quế nhánh canh

1 1 ."Ngực tý , trong lồng ngực khí nhét , thiếu tự tin" thiên về khí trệ nhân , thích hợp chọn (        )

A . Quế nhánh gừng chỉ thực canh       B . Kết quất canh gừng             C . Phục linh hạnh nhân cam thảo canh

D . Quát lâu giới bạch bán hạ canh       E . Chỉ thực giới bạch quế nhánh canh

12 . Quế nhánh gừng chỉ thực canh của triệu chứng là (        )

A . Đau lòng triệt đau nhức ,Đau lưngTriệt tâm B . Trong lồng ngực khí nhét , thiếu tự tin C . Thở dốc khục thóa , ngựcĐau lưng, thiếu tự tin

D . Ngực tý không được nằm , đau lòng triệt cõng E . Trong lòng bĩ , chư nghịch , tâm treo đau nhức

13 . Dưới đây trị liệu ngực tý chư vuông ở bên trong, có thể thủ đơn thuốc lấy phù chính cố bổn làm chủ (        )

A . Chỉ thực giới bạch quế nhánh canh       B . Quát lâu giới bạch bán hạ canh       C . Quát lâu giới bạch bạch tửu thang

D . Cây ý dĩ phụ tử tán           E . Súp nhân sâm

14 . Ngực tý đau lòng bệnh cơ là (        )

A . Thượng tiêu dương nhẹ             B . Kinh mạch bế ngăn trở             C . Đàm nước bọt ủng chín

D . Trung tiêu dương nhẹ             E . Dương vi âm dây

15 . Quát lâu giới bạch bạch tửu thang của công hiệu là (        )

A . Thông suốt đàm dịch , hành khí giảm đau B . Ôn dương ích khí , lưu thông máu thông tý C . Tuyên phế hóa uống , lý khí tán kết liễu D . Tuyên tý thông dương , giảm nghịch ngoại trừ tràn đầy   E . Tuyên tý thông dương , thông suốt đàm lợi nhuận khí

16 . Ngực tý nhẹ kiểm chứng gặp chứng là (        )

A . Ngực tý thong thả và cấp bách         B . Đau lòng triệt cõng ,Đau lưngTriệt tâm   C . Ngực tý không được nằm , đau lòng triệt cõng

D . Trong lồng ngực khí nhét , thiếu tự tin   E . NgựcĐau lưng, thở dốc khục thóa , thiếu tự tin

17 . Trở xuống các phương , phương nào vô phụ tử (        )

A . Quế nhánh cây thược dược biết mẫu canh   B . Tám vị thận khí hoàn               C . Ô đầu đỏ thạch son hoàn

D . Quát lâu cù mạch hoàn       E . Ô đầu canh

18 . Trở xuống các phương , cần rượu tiên nhân là (        )

A . Quát lâu quế nhánh canh       B . Bán hạ can khương tán               C . Gừng bán hạ canh

D . Quế nhánh gừng chỉ thực canh   E . Quát lâu giới bạch bán hạ canh

19 . Quát lâu giới bạch bán hạ canh của công hiệu là (        )

A . Thông suốt đàm thông dương , tuyên tý giảm đau B . Thông dương tán kết liễu , cùng dạ dày chỉ ẩu C . Rộng ngực lý khí , mềm cứng tán kết liễu D . Tuyên phế hóa uống , giảm nghịch chỉ ẩu E . Lý khí tiêu đàm , thông dương lưu thông máu

2 0 . Quế nhánh gừng chỉ thực canh của công hiệu là (        )

A . Ôn dương tán hàn , tiêu bĩ giảm nghịch B . Tân ấm hiểu biểu hiện , giảm nghịch chỉ ẩu C . Thông dương phá khí , hiểu biểu hiện hóa uống D . Điều hòa doanh vệ , cùng trung tán hàn E . Tản ra ngoài phong hàn , bên trong tiêu thủy uống

2 1 . Quát lâu giới bạch bán hạ canh kiểm chứng của bệnh cơ là (        )

A . Ngực dương tý ngăn trở , đàm trọc ủng chín B . Ngực dương tý ngăn trở , uống ngăn trở khí trệ C . Ngực dương tý ngăn trở , lạnh lẽo ẩm ướt bên trong khốn     D . Ngực dương tý ngăn trở , chán nản thượng nghịch E . Ngực dương tý ngăn trở , thủy khí lăng tâm

22 . Súp nhân sâm của dược vật tạo thành là (        )

A . Nhân sâm , cây ngô thù du , gừng , táo ta B . Nhân sâm , đưổng mạch nha , thục tiêu , can khương

C . Nhân sâm , bán hạ , bạch mật          D . Nhân sâm , bán hạ , can khương , gừng

E . Nhân sâm , bạch thuật , can khương , cam thảo

Bốn , nhiều hạng đề trắc nghiệm

1 . Phục linh hạnh nhân cam thảo canh kiểm chứng bao gồm (          )

A . Trong lồng ngực khí nhét    B . Thiếu tự tin   C . Ho khan     D . Nôn nước miếng     E . Cảm thấy bĩ tràn đầy

2 . Dưới đây đơn thuốc có ích rượu của có (          )

A . Quát lâu giới bạch bạch tửu thang     B . Chỉ thực giới bạch quế nhánh canh     C . Quát lâu giới bạch bán hạ canh     D . Ô đầu đỏ thạch son hoàn         E . Kết quất canh gừng

3 . Dưới đây phương chứng trung vốn có "Đau lòng triệt cõng" triệu chứng nhân là (          )

A . Quát lâu giới bạch bạch tửu thang kiểm chứng         B . Quát lâu giới bạch bán hạ canh kiểm chứng         C . Cây ý dĩ phụ tử tán kiểm chứng

D . Phục linh hạnh nhân cam thảo canh kiểm chứng         E . Ô đầu đỏ thạch son hoàn kiểm chứng

4 . Ngực tý bệnh chủ mạch là (          )

A . Mạch cổ tay nhỏ chặc                B . Đóng lại nhỏ chặc số                C . Thốn khẩu đóng lại vi

D . Thốn khẩu đóng lại nhỏ chặc            E . Thốn khẩu mạch trầm mà chậm

5 . Trị liệu âm hàn cố kết liễu đau lòng đơn thuốc trung cần có (          )

A . Pháo phụ tử     B . Cây tế tân    C . Can khương      D . Ô đầu      E . Quế nhánh

6 . Vốn có trị liệu "Trong lòng bĩ" chủ chứng của đơn thuốc là (          )

A . Kết quất canh gừng                B . Phục linh hạnh nhân cam thảo canh           C . Súp nhân sâm

D . Chỉ thực giới bạch quế nhánh canh          E . Quế nhánh gừng chỉ thực canh

7 . Chủ trị "Đau lòng triệt cõng ,Đau lưngTriệt tâm" đơn thuốc của tạo thành có (          )

A . Ô đầu , mật                B . Phụ tử , đỏ thạch son             C . Quát lâu , giới bạch

D . Cam thảo , cây tế tân              E . Can khương , thục tiêu

8 . Dưới đây đơn thuốc có ích pháo phụ tử của có (         )

A . Phụ tử gạo tẻ canh              B . Ô đầu đỏ thạch son hoàn             C . Quế nhánh phụ tử canh

D . Cây ý dĩ phụ tử tán              E . Tứ nghịch thang

9 . Chỉ thực giới bạch quế nhánh canh của tiên nấu pháp là (          )

A . Tiên nấu chỉ thực , giới bạch          B . Tiên nấu chỉ thực , dày phác           C . Hậu bên trong chư thuốc

D . Đi cặn , bên trong chư thuốc            E . Chư thuốc cùng tiên

1 0 . Ô đầu đỏ thạch son hoàn tại thuốc bào chế cùng tuân thủ pháp luật trên có nào yêu cầu (          )

A . Mật là hoàn                  B . Tiên lương phục một hoàn , nhật ba phục       C . Lượng nhỏ gia tăng

D . Lấy biết là độ                E . Rượu uống vào

1 1 ."Dương vi âm dây" của hàm nghĩa là (          )

A . Di chuyển lấy vi , trầm lấy dây          B . Thốn khẩu đóng lại vi , mạch cổ tay nhỏ chặc     C . Mạch của quá mức cùng bằng không

D . Tấc mạch vi , xích mạch dây          E . Thượng tiêu dương nhẹ , âm hàn bên trong chín

12 . Dưới đây nào đơn thuốc vốn có quát lâu , giới bạch (          )

A . Quát lâu giới bạch bạch tửu thang          B . Chỉ thực giới bạch quế nhánh canh           C . Quát lâu con hào tán

D . Quát lâu quế nhánh canh              E . Quát lâu cù mạch hoàn

Năm , giản dị đề

1 .   ngực tý đau lòng bệnh nguyên nhân bệnh bệnh cơ là cái gì?

2 .   ngực tý bệnh cơ bản cách chữa là cái gì?

3 .   vì cái gì "Ngực tý , trong lồng ngực khí nhét , thiếu tự tin" đã có thể sử dụng phục linh hạnh nhân cam thảo canh trị liệu , lại có thể dụng kết quất canh gừng trị liệu?

4 .   ô đầu đỏ thạch son hoàn của hợp thuốc là cái gì? Nó công hiệu cùng phương thuốc tạo thành như thế nào?

5 .   đối ngực tý gấp gáp kiểm chứng như thế nào biện chứng thi chữa?

6 .   trọng cảnh trị liệu ngực tý , vì cái gì hữu dụng rượu tiên , hữu dụng thủy tiên?

Sáu , luận thuật đề

1 .   trọng cảnh dụng cụ có quát lâu , giới bạch của đơn thuốc có nào? Nó dị đồng điểm là cái gì?

2 .   như thế nào khác biệt quế nhánh gừng chỉ thực canh cùng chỉ thực giới bạch quế nhánh canh kiểm chứng chữa?

3 .   quát lâu giới bạch bán hạ canh cùng ô đầu đỏ thạch son hoàn đều chữa "Đau lòng triệt cõng ", thử thuật nó khác biệt?

4 .   thử thuật quế nhánh gừng chỉ thực canh cùng kết quất canh gừng của dị đồng điểm?

5 . Cùng là ngực tý bệnh , vì cái gì có thể dùng chỉ thực giới bạch quế nhánh canh trị liệu? Cũng có thể dùng súp nhân sâm trị liệu?

§ tham khảo đáp án

Một , danh từ giải thích

1 . Dương vi âm dây: quan trước là dương , xem xét là âm . Dương vi , chỉ tấc mạch vi; âm dây , chỉ xích mạch dây .

2 . Trong lòng bĩ: chỉ khoang dạ dày bộ phận bĩ nhét bất thông .

3 . Dưới sườn nghịch đoạt tâm: chỉ dưới sườn khí nghịch , xông lên lòng dạ .

4 . Chư nghịch: phiếm chỉ âm hàn , đàm uống của tà xông lên nghịch .

5 . Tâm treo đau nhức: trái tim bộ phận hướng lên dẫn dắtĐau đớn.

Hai , bổ khuyết đề

1 . Quá mức bằng không     2 . Quát lâu giới bạch bán hạ canh     3 . Cây ý dĩ phụ tử tán     4 . Bĩ     treo đau nhức     5 . Ô đầu đỏ thạch son hoàn     6 . Trong lồng ngực khí nhét     thiếu tự tin     phục linh hạnh nhân cam thảo canh     kết quất canh gừng     7 . Quát lâu giới bạch bạch tửu thang

Ba , thi đơn đề trắc nghiệm

1 . C    2 . C    3 . C    4 . A    5 . C    6 . C    7 . C    8 . B    9 . E

1 0 . B    1 1 . B    12 . E    13 . E    14 . E    15 . E    16 . D    17 . E    18 . E

19 . A    2 0 . A    2 1 . A    22 . E

Bốn , nhiều hạng đề trắc nghiệm

1 . AB    2 . A C    3 . BE    4 . BE    5 . A C D    6 . C DE    7 . ABE    8 . ABCD 9 . B D    1 0 . ABCD    1 1 . C DE    12 . AB

Năm , giản dị đề

1 .   ngực tý đau lòng bệnh nguyên nhân bệnh bệnh cơ là cái gì?

Tức "Thượng tiêu dương nhẹ , âm hàn bên trong chín , âm thừa dương vị trí , tý ngăn trở ngực dương ", làm gốc nhẹ tiêu thật chứng nhận . Nó chủ yếu bao gồm chính nhẹ cùng tà thật hai phương diện . Bởi vì thượng tiêu dương nhẹ thì âm tà nghịch mà lên thừa , bế tắc trong lồng ngực rõ ràng bỏ khu , dương khí bất thông , dẫn đến ngực tý đau lòng . Dương nhẹ cùng âm tà thượng thừa tại ngực tý đau lòng phát bệnh bên trên, cả hai thiếu một thứ cũng không được . Như nguyên văn lời nói "Phu mạch lúc lấy quá mức bằng không , dương vi âm dây , tức ngực tý mà đau nhức , nguyên cớ nhân , trách nó cực nhẹ cũng . Nay dương nhẹ biết ở trên tiêu , cho nên ngực tý , đau lòng nhân , lấy âm dây nguyên nhân cũng ."

2 .   ngực tý đau lòng cơ bản cách chữa là cái gì?

Ngực tý đau lòng tổng bệnh cơ là "Dương vi âm dây" ."Dương vi" làm gốc nhẹ , chỉ thượng tiêu dương nhẹ; "Âm dây" là tiêu thật , chỉ âm hàn bên trong chín . Nguyên nhân trị liệu ứng phù chính khư tà , lấy "Gấp gáp thì chữa nó tiêu , chậm thì chữa nó bản" làm nguyên tắc . Nó phát bệnh lúc, trùng tại từ gấp gáp trị phần ngọn lấy khư âm tà chi thịnh , lấy tuyên tý thông dương , thông suốt đàm lợi nhuận khí chi pháp; lúc bệnh không phát làm hoặc chứng bệnh rất nhỏ lúc, trùng tại từ chậm trị tận gốc , lấy đở dương khí của nhẹ , dụng cam ấm ích khí chi pháp .

3 . Vì cái gì "Ngực tý , trong lồng ngực khí nhét , thiếu tự tin" đã có thể sử dụng phục linh hạnh nhân cam thảo canh trị liệu , lại có thể dụng kết quất canh gừng trị liệu?

Lấy "Trong lồng ngực khí nhét , thiếu tự tin" làm chủ chứng của ngực tý nhẹ kiểm chứng , nó bệnh cơ là uống ngăn trở khí trệ . Phục linh hạnh nhân cam thảo canh lấy phục linh lợi nhuận thủy ngoại trừ uống , hạnh nhân lợi nhuận khí , cam thảo âm điệu trung kiện tỳ , toàn phương cụ có lợi hoá khí uống hiệu quả . Mà kết quất canh gừng vỏ quýt lý khí cùng dạ dày , chỉ thực tiết tràn đầy tán kết liễu , gừng ấm dạ dày hóa uống , toàn phương cụ có ấm dạ dày lý khí hóa uống tác dụng . Có thể thấy được , hai vuông đều có lý khí ngoại trừ uống của công hiệu , vừa vặn ngực tý nhẹ kiểm chứng của bệnh cơ . Nhưng hai vuông trọng điểm bất đồng , phục linh hạnh nhân cam thảo canh tuyên phế lợi nhuận hoá khí uống , kết quất canh gừng ấm dạ dày tán kết liễu hóa uống . Cái trước thích hợp chữa uống tà thiên chín nhân , cái sau thích hợp chữa khí trệ thiên về nhân , thể hiện "Cùng bệnh dị chữa" nguyên tắc .

4 . Ô đầu đỏ thạch son hoàn của hợp thuốc là cái gì? Nó công hiệu cùng phương thuốc tạo thành như thế nào?

Ô đầu đỏ thạch son hoàn chủ trị "Tức ngực triệt cõng ,Đau lưngTriệt tâm ",Đau đớnKịch liệt , chi mồ hôi lạnh xuất của âm hàn cố kết liễu đau lòng bệnh . Công hiệu là tuấn đuổi âm hàn , ôn dương giảm đau . Vuông từ thục tiêu , ô đầu , phụ tử , can khương , đỏ thạch son , mật tạo thành .

5 . Đối ngực tý bệnh gấp gáp kiểm chứng như thế nào biện chứng thi chữa?

Ngực tý bệnh gấp gáp kiểm chứng chính là âm hàn ủng chín , ngực dương tý ngăn trở bất thông bố trí . Biểu hiện lâm sàng là đột nhiên phát tác , tức ngực kịch liệt , thở dốc khục thóa , thiếu tự tin , chi mồ hôi lạnh xuất vân vân. Nguyên nhân vuông dụng cây ý dĩ phụ tử tán ấm kinh thông dương tán hàn , thong thả và cấp bách giảm đau . Vuông trung cây ý dĩ nhân ngoại trừ ẩm ướt thong thả và cấp bách , pháo phụ tử ấm kinh thông dương , tán hàn giảm đau . Dụng thuốc tán lấy lấy tốc độ hiệu quả , lại bị gấp gáp tùy thời lấy dụng .

6 . Trọng cảnh trị liệu ngực tý bệnh , vì cái gì hữu dụng rượu tiên , hữu dụng thủy tiên?

Phàm vốn có thở dốc khục thóa , tức ngực , thiếu tự tin vân vân ngực tý điển hình kiểm chứng chờ nhân , bình thường dụng rượu đế tiên nấu . Như trị liệu ngực tý bệnh chủ vuông quát lâu giới bạch bạch tửu thang cùng ngực tý bệnh đàm uống ủng chín nặng hơn kiểm chứng chủ trị vuông quát lâu giới bạch bán hạ canh , đều yêu cầu rượu đế tiên nấu . Mà lấy ngực tràn đầy , trong lòng bĩ buồn bực , dưới sườn nghịch đoạt tâm làm chủ chứng của ngực tý bệnh , thì lấy nước tiên pháp . Như trị liệu ngực tý bệnh nhẹ kiểm chứng của phục linh hạnh nhân cam thảo canh , kết quất canh gừng cùng trị liệu khí cơ âu trệ của chỉ thực giới bạch quế nhánh canh , súp nhân sâm cũng không cần rượu đế , mà dùng nước nấu . Này bởi vì rượu đế tân tán , lớn ở tân ấm thông dương , tuyên tý giảm đau , dẫn thuốc ngược lên , nguyên nhân thích hợp với âm tà tý ngăn trở ngực dương , lấyĐau đớnLàm chủ nhân; mà khí cơ ủng ngăn trở bố trí , lấy bĩ tràn đầy khí nghịch với đặc thù ngực tý bệnh , ứng để tiết tràn đầy giảm nghịch với chữa , rượu đế giương nhẹ ngược lên , nguyên nhân không thích hợp , nguyên nhân sử dụng thủy nấu vì đó thường pháp .

Sáu , luận thuật đề

1 .   trọng cảnh dụng cụ có quát lâu , giới bạch của đơn thuốc có nào? Nó dị đồng điểm là cái gì?

Có quát lâu giới bạch bạch tửu thang , quát lâu giới bạch bán hạ canh , chỉ thực giới bạch quế nhánh canh , xưng hô "Quát lâu giới bạch tam phương" . Quát lâu giới bạch bạch tửu thang từ quát lâu , giới bạch , rượu đế tam vị dược vật tạo thành , công hiệu là tuyên tý thông dương , thông suốt đàm lợi nhuận khí . Nó chủ chữa kiểm chứng là ngực tý điển hình kiểm chứng , chứng gặp "Thở dốc khục thóa , ngựcĐau lưng, thiếu tự tin , thốn khẩu mạch trầm mà trễ, đóng lại nhỏ chặc số" . Nó bệnh cơ là "Dương vi âm dây ", tức thượng tiêu dương nhẹ , âm hàn bên trong chín , âm thừa dương vị trí , tý ngăn trở ngực dương . Quát lâu giới bạch bán hạ canh là tại quát lâu giới bạch bạch tửu thang trên cơ sở gia tăng bán hạ , tăng lớn rượu đế dụng lượng mà thành . Công hiệu là tuyên tý thông dương , giảm nghịch đuổi uống . Nó chủ chữa kiểm chứng là ngực tý nặng hơn kiểm chứng , chứng gặp tại ngực tý điển hình kiểm chứng trên cơ sở lại gặp "Không được nằm , đau lòng triệt cõng ", bệnh tình tiến một bước tăng thêm , nó bệnh cơ là đàm trọc ủng chín . Chỉ thực giới bạch quế nhánh canh là tại quát lâu giới bạch bạch tửu thang trên cơ sở đi rượu đế gia tăng quế nhánh , chỉ thực , dày phác mà thành , nó công hiệu là tuyên tý thông dương , tiết tràn đầy giảm nghịch . Nó chủ chữa kiểm chứng là ngực tý bệnh khí trệ của chứng minh thực tế , chứng gặp ngực tý trong lòng bĩ , ngực tràn đầy , dưới sườn nghịch đoạt tâm cùng chướng bụng , đài dày chán các loại, bệnh cơ là âm hàn bên trong chín , khí trệ bất thông .

2 . Như thế nào khác biệt quế nhánh gừng chỉ thực canh cùng chỉ thực giới bạch quế nhánh canh kiểm chứng chữa?

Chỉ thực giới bạch quế nhánh canh kiểm chứng cùng quế nhánh gừng chỉ thực canh kiểm chứng đều có trong lòng bĩ , khí nghịch triệu chứng , hai vuông đều có quế nhánh , chỉ thực thông dương hạ khí giảm nghịch . Nhưng cái trước mang theo "Ngực tý ", nói rõ là lấy "Thở dốc khục thóa , ngựcĐau lưng, thiếu tự tin" làm chủ kiểm chứng , lại bệnh tình từ ngực ưng bộ phận hướng phía dưới mở rộng đến dạ dày cùng hai uy hiếp mà có "Trong lòng bĩ , dưới sườn nghịch đoạt tâm ", hình thành ngực dạ dày cùng bệnh; mà hậu giả bệnh thuộc đau lòng bệnh , lấy "Trong lòng bĩ , tâm treo đau nhức" làm chủ , là hàn uống khí nghịch bố trí , bởi vì mùi ảnh hưởng ngực cách khí cơ , cũng không liên quan đến dưới sườn , chỉ dẫn dắt trái tim bộ phận làm đau , nguyên nhân mùi hình thành ngực dạ dày cùng bệnh . Chỉ thực giới bạch quế nhánh canh tuyên tý thông dương , tiết tràn đầy giảm nghịch , vuông có ích quát lâu , giới bạch tuyên tý thông dương , thông suốt đàm lợi nhuận khí; đi rượu đế để tránh nó tân ấm thăng tán , bất lợi cho khí nghịch; gia tăng quế nhánh tân ấm thông dương , bằng xung giảm nghịch; chỉ thực , dày phác lý khí tán kết liễu , hành khí tiết tràn đầy . Quế nhánh gừng chỉ thực canh thông dương tán hàn , tiêu bĩ giảm nghịch , vuông trung quế nhánh thông dương tán hàn , bằng xung giảm nghịch; gừng ấm dạ dày giảm nghịch , hóa uống chỉ ẩu; chỉ thực hành khí tiết tràn đầy .

1 .   quát lâu giới bạch bán hạ canh cùng ô đầu đỏ thạch son hoàn đều chữa "Đau lòng triệt cõng ", thử thuật nó khác biệt?

Quát lâu giới bạch bán hạ canh cùng ô đầu đỏ thạch son hoàn kiểm chứng đều có "Đau lòng triệt cõng" triệu chứng , bệnh cơ đều là "Dương vi âm dây" . Nhưng cái trước bệnh thuộc ngực tý , là ngực dương không phấn chấn , đàm trọc ủng chín bố trí , bệnh gia tăng thêm bên trên, vị trí tại lồng ngực , tuy có đau lòng triệt cõng , nhưngĐau đớnHơi nhẹ , bên trong có dừng , cũng có thở dốc khục thóa , thiếu tự tin , không được nằm chứng bệnh . Nguyên nhân dụng quát lâu giới bạch bán hạ canh tuyên tý thông dương , giảm nghịch đuổi uống . Mà hậu giả bệnh làm tâm đau nhức , chính là từ âm hàn cố kết liễu , hàn khí công xung bố trí , bệnh gia tăng thêm ở bên trong, vị trí tại tâm cõng , bệnh không ngừng nghỉ , trái tim bộ phận cùng phần lưng dẫn dắt làm đau , đau nhức thế kịch liệt , cũng kèm chi mồ hôi lạnh xuất vân vân chứng . Nguyên nhân dụng ô đầu đỏ thạch son hoàn tuấn đuổi âm tà , đở dương giảm đau .

2 .   thử thuật quế nhánh gừng chỉ thực canh cùng kết quất canh gừng của dị đồng điểm?

Quế nhánh gừng chỉ thực canh cùng kết quất canh gừng hai vuông đều có chỉ thực , gừng . Nhưng cái trước phối quế nhánh thông dương tán hàn , tiêu bĩ giảm nghịch , nó chủ chữa bệnh kiểm chứng làm tâm đau nhức , lấy trong lòng bĩ , khí nghịch , tâm treo đau nhức làm chủ chứng , từ hàn uống khí nghịch , dạ dày bất hoà giảm bố trí . Cái sau phối vỏ quýt ấm dạ dày hóa uống , lý khí tán kết liễu . Nó chủ chữa bệnh kiểm chứng là ngực tý bệnh nhẹ kiểm chứng , lấy trong lồng ngực khí nhét , thiếu tự tin làm chủ chứng , từ khí trệ uống ngăn trở bố trí .

5 . Cùng là ngực tý bệnh , vì cái gì có thể dùng chỉ thực giới bạch quế nhánh canh trị liệu? Cũng có thể dùng súp nhân sâm trị liệu?

Đáp án gặp điển hình ví dụ mẫu phân tích .

Bổn trạm gần cung cấp tồn trữ phục vụ , tất cả nội dung đều từ người sử dụng tuyên bố , như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung , mờiĐiểm kích báo cáo.
Mở ra APP đọc toàn văn cũng bảo tồn vĩnh cửu Càng nhiều tương tự luận án
Đoán các ngươi thích
Tương tự luận án
《 Kim quỹ yếu lược vuông luận 》 học tập ghi chép 149
Đệ 4 1 giảng: Quyển 9:: đau lòng bệnh kiểm chứng chữa (5 0 )
Ngực tý đau lòng thiếu tự tin thiên đề
Râu hi vọng tha thứ giảng Kim quỹ yếu lược -- ngực tý đau lòng thiếu tự tin bệnh mạch kiểm chứng cũng chữa chín
Ngực tý đau lòng thiếu tự tin bệnh mạch kiểm chứng chữa thứ chín ( luận một bài , kiểm chứng một bài , vuông mười thủ )
Ngực tý đau lòng thiếu tự tin bệnh mạch kiểm chứng chữa
Càng nhiều tương tự luận án > >
Sinh hoạt phục vụ
Khóa lại tài khoản thành công
Đến tiếp sau có thể đăng lục tài khoản trôi chảy hưởng VIP đặc quyền !
Nếu như VIP công có thể sử dụng có trục trặc ,
Có thể ấn vào đây liên hệ phục vụ khách hàng !
p